ב"ה.

275

תורתנו לכל חלקי' תורת חיים היא ונצחיית היא. ופירש כ"ק מו"ח אדמו"ר "תורת חיים – תורה הנותנת הוראה לכל אחד ואחת בחיים היום יומיים", בחיי הפרט ומכל שכן בחיי הכלל. וכמה ענינים שבתורה שבהשקפה ראשונה, יש לדמות שאין להם שייכות לחיים המעשיים בימינו אלה, או למצב שאנו נמצאים בו עתה, הנה אחרי העיון יש למצוא גם בהם דוגמא למצב ההוה, אם בדקות1 או להיפך, וללמוד מענינים אלו הוראות ברורות וציווים מוחלטים בהנוגע להפועל: קום ועשה, או השמר לך פן תעשה2.

וכן הוא בנוגע להמאמר הנדפס בזה.

דורש הוא בחזקה לעמוד "במסירת נפש בקיום התורה והמצות בפועל"3 וביחוד על החנוך – מבלי להתחשב עם האויב "הוא שונא הלוחם בגלוי" ומבלי להתחשב עם המתנקם "הוא שונא נסתר ועולל עלילות . . בענין הנקמה שהוא יוצא מגדר החוק".

ומבטיח, אשר, תנוקות אלו, שימשיכו להיות תינוקות של בית רבן, או שיעשום עתה תנוקות של בית רבן למרות כל הגזירות וההפחדות התחבולות והערמות – הנה למודם וחנוכם הוא הוא שישבית אויב ומתנקם אלו ואדרבה, על ידי מסירת נפש זו יזכו לגאולה.

276

גם עתה הנה בכל מדינה ומדינה נמצאים כאלו, אם אויבים הנלחמים בגלוי אם מתנקמים הנלחמים בתחבולות, אבל כוונתם אחת היא השליטה בתינוקות, והמטרה כמטרת אחז "אם אין קטנים אין גדולים . . אין תלמידים . . אין חכמים . . אין תורה . . אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם".

וכאז כן הובטח גם עתה, אשר ע"י המסירת נפש והעמדה בלי חת בקיום התורה ומצות ובענין החינוך בפרט, הנה כל התחבולות והגזירות "שתשכח ח"ו תורה מישראל ולהדיחם ח"ו מאלקות" לא יועילו, והילדים יהיו "לאותות ומופתים בישראל" ו"היסוד להיות ועמך כולם צדיקים".

וגדול כח מסירת נפש זו לזכות על ידה לגאולה השלימה והאמיתית, שתבוא במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

מנחם שניאורסאהן

ז' אד"ש ה'תיש"א.

ברוקלין, נ.י.

1) לדוגמא – ראה במאמר סי"א [סה"מ תשי"א ע' 189] ביאור ענין גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא – בדקות בכל אחד ואחד.

2) אין לזה סתירה ממה שכתב בקונטרס אחרון (בתניא [קנט, ב]) ד"ה להבין פרטי ההלכות, שיש הלכות שלא היו ולא יהיו לעולם במציאות – כי אין מקרא והלכה יוצא מידי פשוטו – וזה אפשר שלא יהי' לעולם במציאות.

3) במאמר ס"ג [סה"מ תשי"א ע' 182]. כן המובא לקמן במירכאות כפולות הוא מהמאמר.

נדפסה בסה"מ תשי"א ע' 178. לקו"ש חי"א ע' 346. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד אגרת תתקמ.

המאמר הנדפס בזה: קונטרס פורים שנה זו (סה"מ תשי"א ע' 180 ואילך). בתחילת המכתב כותב כ"ק אדמו"ר שליט"א (בהערה):

"קונטרס ליו"ד-י"ג שבט לא נדפס שנה זו, כי באשר כ"ק מו"ח אדמו"ר קבע בעצמו מאמר (באתי לגני – קונטרס עד [סה"מ תש"י ע' 111 ואילך]) ליו"ד שבט הוא יום הסתלקותו, הרי מי יבוא אחרי המלך לשנות בזה. וביום ההילולא שלו אנו אין לנו אלא ללמוד ולהעמיק במאמר זה גופא".