277

בלתי מוגה

[לאחרי הברית, קודם הסעודה1, טעם כ"ק אדמו"ר שליט"א מיני מזונות, וברך את אבי הבן שיזכה לגדלו כו' מתוך הרחבה. וכן בירך את המוהל, באמרו: "איר מאַכט דאָך אידן", וברכו שימשיך בעבודתו בהצלחה, בגשמיות וברוחניות].

א. שאלתי פעם אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות מנהגים – למה לא רשמו אותם? והשיב לי: לא היו מונחים בזה ("מ'איז ניט געלעגן אין דעם"). ושאלתי: הרי ישנם ריבוי ענינים הנוגעים לפועל וצריכים לידע איך להתנהג? והשיב: באמת חבל ("עס איז טאַקע אַ שׁאָד") שלא רשמו אותם.

ולכן, כשראיתי איזה מנהג אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, ציינתיו ברשימה, והשייך גם לרבים, הבנתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר שכדאי לפרסם ברבים.

ב. פעם נזדמן לי להיות נוכח בברית-מילה שבה נתכבד כ"ק מו"ח אדמו"ר בסנדקאות2, וציינתי ברשימותי כמה הנהגות3:

כ"ק מו"ח אדמו"ר צוה להביא הטלית שלו, והתעטף בה ללא ברכה4.

הברית-מילה היתה כשלש-ארבע שעות לאחרי תפלת שחרית, לאחרי כל השיעורים של הפסק – כפי שמצינו בשו"ע של רבינו הזקן כמה שיעורים: עד שיסיח דעתו5, ב' שעות6, וכיו"ב7 – ואעפ"כ, התעטף בהטלית שלו ללא ברכה.

1) ברשימה נוספת, שהזכיר גם אודות העילוי דסעודת ברית מילה, שנזכרה בתורה – כמ"ש (וירא כא, ח) "ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק", ולדעה אחת (פדר"א פכ"ט. תוד"ה שש – שבת קל, א) היתה סעודה זו ביום הברית.

2) ראה גם מכתב כ"ב טבת שנה זו (אגרות-קודש ח"ד ע' קכט).

3) ראה "רשימות" חוברת סה ע' 7 (מברית מילה בשנת תרצ"ב באטואָצק), חוברת קפו ע' 14 (מברית מילה בשנת תרצ"ה בוורשא).

4) כך נהג גם כ"ק אדמו"ר שליט"א – כשנתכבד בסנדקאות בברית מילה זו (המו"ל).

5) או"ח הל' ציצית ס"ח סכ"ג-כה. וראה גם הל' ציצית בסידור אדה"ז בסופן.

6) שם סכ"ה סכ"ט. סתרל"ט סי"ג.

7) ולהעיר, שיש דברים שהשיעור שלהם הוא כל היום (שם סמ"ז ס"ז. וראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ס"ע רי ואילך. וש"נ).