298

בלתי מוגה

א. אודות נוסח התפלה בר"ה ויוהכ"פ איתא בזהר1 "תלת ובכן ובכן ובכן", אבל לפי הנוסח שלנו אומרים "ובכן" ארבע פעמים2.

ויש לבאר זה ע"פ הידוע3 ש"ובכן" הרביעי הוא כנגד "ובכן" שנאמר במגילת אסתר4 – "ובכן אבוא אל המלך5 אשר לא כדת", שלהיותו "לא כדת", לא נקבע בנוסח התפלה מלכתחילה...

והענין בזה6:

הסדר הרגיל הוא שאין לבוא אל המלך אל החצר הפנימית... – "כל עבדי המלך גו' יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו גו'"7.

אמנם, בימי הפורים, ניתן כח לכל בנ"י, כאו"א לפי ערכו, שכאשר הולכים בתוקף... ולא מתחשבים בכך שהכניסה אל החצר הפנימית היא "לא כדת",

– שכן, בידעו שבחצר הפנימית נמצא המלך אחשורוש, "זה הקב"ה שאחרית וראשית שלו"8, מה איכפת לו ("וואָס איז אים די נפק"מ"...) אם הנהגה זו היא "כדת" או "לא כדת"... כיון שיודע שעי"ז יפגש ("ער וועט זיך צוזאַמענקומען") עם הקב"ה "שאחרית וראשית שלו" –

אזי מתנהגים עמו מלמעלה ג"כ "שלא כדת" – שמכניסים אותו אל המלך אל החצר הפנימית, ולא עוד אלא שנותנים לו את "ראש השרביט"9,

1) ח"ב נב, א. וראה הנסמן בנצו"ז שם אות ב'.

2) ראה הנסמן בנצו"ז שם אות ג'. וראה שער הכוונות ענין ר"ה דרוש ו' (קרוב לסופו). שער הכולל פמ"ב ס"ד.

3) אוה"ת ויחי שעז, רע"א. דרושי ר"ה ע' א'תמה. סה"מ תרצ"ט ע' 14. וראה טואו"ח סתקפ"ב. אבודרהם בסדר תפלת ר"ה ופירושה.

4) ד, טז.

5) כ"ק אדמו"ר שליט"א הפסיק לרגע, ואח"כ המשיך בקול חנוק מבכי. וכן מספר פעמים בהמשך הענין (המו"ל).

6) ראה גם לקמן ס"ט.

7) שם, יא.

8) כדאיתא במדרש (הובא במאו"א א, קפב), והובא בדרושי חסידות (ראה סה"מ מלוקט ח"ה ע' קצג. וש"נ).

9) שם ה, ב.