344

ידוע פתגם בעל ההילולא שאמר על תלמידיו, אשר תפקידם הוא להיות "נרות להאיר".

דברי צדיקים בכלל, וביחוד דברי נשיאי ישראל אודות תלמידיהם והמקושרים אליהם – מדויקים המה, ובפרטיהם גם כן. וגם בהתואר "נרות להאיר" – כן הוא, אשר מורה דרך הוא למקושריו בכמה וכמה ענינים עקריים.

ואחדים מהם:

כמה תכונות בנר המאיר: הנר עצמו הוא מקור לאור – מאור, אף כי זעיר אנפין.

כלול הנר משמן ופתילה – וענינם בנמשל: שמן – תורה ומצות1. פתילה – האדם, היינו הגוף2, יותר נכון חלק נשמתו נפש דאיהי שתופא דגופא3, ובפנימיות יותר – נפש האלקית המלובשת בנפש הבהמית4.

כשמדליקין הפתילה והיא השמן מתאחדין זו עם זה, מאיר הנר בהרבה מאורות5. וכללותם שני6 מיני אור: נהורא אוכמא ונהורא חיורא – העלאה והמשכה.

ומעלה יתירה באור הנר, אשר דוקא הוא יפה לבדיקה וחיפוש במחבואות בחורים וסדקים – חופש הוא כל חדרי בטן7.

כל ענינים אלו בהנמשל – מובנים ומבוארים הם למדי.

ועשי' לעילא – אשר על ידי קיום כל הנ"ל כפי הוראות בעל

1) זח"ג קפ"ז, א. וראה תניא פל"ה ואילך.

2) זוהר ותניא שם. וראה ג"כ בראשית רבה פס"ב, ב.

3) תקונים בהקדמה יד, ב. שם תי' כא (מט, ב).

4) תורה אור [מקץ לג, סע"ב ואילך] ד"ה ת"ר מצות נ"ח פ"ה. ועייג"כ שם [מ, ב] רד"ה כי אתה נרי. ובכ"מ.

5) ברכות נב, ב. תיקונים ת"ז (נ, א). זח"א מא, ב. זח"ב רטז, א. ובכ"מ.

6) זח"א נא, רע"א. ובתורה אור שם בארוכה.

7) שו"ע רבינו הזקן ר"ס תל"ג. פסחים ח, א.

נדפסה בסה"מ תשי"א ע' 202. לקו"ש חי"ב ע' 149. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד אגרת תתקנט.