בס"ד. שיחת* יום ה' פ' פינחס, י"ב תמוז ה'תשי"ז.

108

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "ניע זשוריצי כלאָפּצי"].

א. איתא1 בספר עבודת הקדש2 ע"פ3 "ויהי בשלושים שנה"4, דשנה הוא לשון שינוי.

– יש אומרים שלכן תקופה של משך זמן הכוללת כל אופני השינויי אויר (קיץ סתו חורף אביב) נק' בשם שנה, לפי שכוללת בתוכה כל השינויים –

והדיון בב"ד הגדול – מסיים שם בעבודת הקדש – נכלל בשלושים אופני שינויים. וזהו ויהי בשלושים שינויים.

והנה, ביחד עם זה, שהרי "אין מקרא יוצא מידי פשוטו"5, פי' הכתוב הוא גם כפשוטו – לשון שנה – הזמן הכולל בתוכו כל השינויים.

[ויש6 להוסיף, שמשך הזמן דשלושים שנה כולל את כל הענינים והשינויים שבעבודת האדם – כמובן מביאור הצמח-צדק7 עה"פ "ויהי בשלושים שנה" ש"זהו עשר אורות פנימיים ועשר כלים ועשר מקיפים", כפי שישנם באדם.

וכיון שעבודת האדם היא עיקר ותכלית הבריאה, כמארז"ל8 "בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית", וכתוצאה מזה בא החיוב ש"כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם"9,


*) תוכן כמה מהשיחות הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפס בבטאון חב"ד חוברת טו ע' כז ואילך. ולאח"ז בלקו"ש ח"ד ע' 1323 ואילך. ע' 1328 ואילך. חי"ג ע' 235 ואילך. – במהדורא זו ניתוספו ושולבו גם פרטי הענינים ואריכות הדברים, כפי שנערכו ע"פ סרט-הקלטה.

1) סעיף זה – חסר בסרט-הקלטה, ונעתק מהתוכן שבלקו"ש.

2) ח"ד פי"ט. וראה ג"כ שערי אורה – לר"י גיקטליא – ש"ה.

3) יחזקאל א, א.

4) ראה ג"כ שיחת ש"פ קרח, מבה"ח תמוז בתחלתה (לקו"ש ח"ב ע' 591 ואילך. לעיל ע' 84 ואילך).

5) שבת סג, א. וש"נ.

6) המוסגר בחצאי ריבוע – מרשימת א' השומעים שרשם בעת ההתוועדות.

7) קיצורים והערות לתניא ע' עו. וראה גם זח"ג רמו, ב. עבודת הקודש שם.

8) פרש"י ר"פ בראשית. ובכ"מ.

9) סנהדרין לז, סע"א (במשנה). וש"נ.

2017 © כל הזכויות שמורות