בס"ד. שיחת* יום א' פ' מטות, ט"ו תמוז ה'תשי"ז

172

– בעת "חנוכת הבית" של מחנה-קיץ "גן ישראל", סוואַן-לייק –

[כ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל תפלת מנחה עם ילדי המחנה וכל הנאספים. אח"כ נטל כ"ק אדמו"ר שליט"א ידיו הק' – וכן כל הנאספים – לסעודת מצוה (בתור המשך להתוועדות ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז). אח"כ הורה שהילדים יאמרו אתו לחיים, וינגנו ניגון].

א. הדברים שברצוני לומר עתה, הם לא רק לילדים מהמחזור הראשון, דהיינו שלשת השבועות הראשונים, אלא גם לילדים של המחזור השני והשלישי וגם לכל ילדי ישראל1.

והנני מבקש מכל אלו שיזכרו את הדברים דלקמן, שימסרו זאת גם לילדים אחרים. וכאן ב"גן ישראל", כפי הסדר הנהוג, כל מדריך ימסור זאת בפרט לקבוצה שלו.

*


*) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א באידית ובאנגלית ונדפסה בשעתה בקונטרס בפ"ע, ונשלחה לכו"כ*. ואח"כ נדפסה בהוספות ללקו"ש ח"ב ע' 593 ואילך (באידית), ובבטאון חב"ד חוברת טו ע' לב ואילך (בלה"ק).

וראה מכתב ז' מנחם אב שנה זו (אג"ק חט"ו ע' שיא): "מוסג"ב רשימה מהמדובר לפני ילדי מחנה הקיץ שלנו "גן ישראל", מיוסד על דברי נשיאי תורת החסידות. במשך עבודתי בכגון דא נוכחתי שאחד הדברים הקשים ביותר הוא להעתיק ענינים מתורת החסידות לשפה מובנת גם לאלו הנמצאים לעת עתה בחוצה, והרי תקופתנו היא תקופת ההפצה בעיקר להנמצאים חוצה". מכתב כ"ט מנ"א שנה זו (שם ס"ע שסט ואילך): "מוסגר בזה רשימת אחת השיחות לפני בנ"י צעירים (בגיל מחמש ושש שנים) דברים יסודיים בתורת החסידות פנימיות התורה, אלא שרבותינו נשיאנו הק' הלבישו יסודות אלו באותיות המובנות אפילו לילדים קטנים, וביחד עם זה כוללים בהם את הענין כולו, והרי צדיקים דומים לבוראם וכידוע המשל במדרש דמראות קטנות ומראות גדולות מבאר צמצום א"ס ב"ה שדוגמא זו עצמה מוכיחה שכל מה שנראה במראות הגדולות נראה ג"כ במראות הקטנות לא נעדר דבר, וה"ה בהנ"ל ובכגון דא".

בנוגע לכללות הביקור – ראה בארוכה "בנאות דשא" (קה"ת, תשנ"ג) פרק שני (ע' 43 ואילך).

1) ראה גם מכתב י"א מנ"א שנה זו (אג"ק שם ע' שטו): "מוסגר בזה העתק שיחתי לפני הילדים במחנה קיץ גן ישראל שתחת המרכז לעניני חנוך, וכהתחלתו כיוונתי בה לכל ילדי ישראל כו'".

*) ראה גם אגרות-קודש חט"ו ע' שכ. ע' שכח. ועוד.

2017 © כל הזכויות שמורות