בס"ד. שיחת* ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשי"ז.

211

בלתי מוגה

א. ענינו של יאָרצייט – שבו נעשית עליית הנשמה.

ועל זה יש ענין של דין ומשפט – כי, גם ענינים כאלו שבעולם התחתון אינם מבלבלים, נוגעים הם בעולם עליון יותר, ולכן בנוגע לכל עלי' לעולם עליון יותר, צריך להיות דין ומשפט.

וכפי שמצינו בכתבי האריז"ל1, בנוגע ל"נשמת צדיק חכם גדול . . שהיו רוצין להעלותו למדרגה העליונה" (ביום היאָרצייט), ש"היו דנין אותו . . על שפעם אחת הי' מכוין בקדושת ובא לציון, באומרו לא נגע לריק ולא נלד לבהלה, ואז ע"י אותו כוונה שכח והסיח דעתו מן התפילין", כי, אף שבעולם התחתון אין זה נוגע, הנה בעולם עליון יותר הרי זה מבלבל.

וענין זה הוא אפילו אצל צדיקים גדולים ביותר, כפי שמצינו בשמואל ש"הי' מתיירא מן הדין"2, אף שהי' "שקול כמשה ואהרן"3.

ב. אמנם, כל זה הוא ביאָרצייט שחל בימות החול, אבל ביאָרצייט שחל ביום השבת4, אין ענין של דין ומשפט – שהרי כל מה שהקב"ה מצוה לישראל הוא בעצמו עושה5, וכיון שלמטה אין דינים בשבת6, הנה גם למעלה אין ענין של דין ומשפט ביום השבת.

ופנימיות הענין הוא – שביום השבת נמתקים הדינים בשרשם7, ונמצא, שהדברים המבלבלים לעלי' בימות החול, לא נמצאים ביום השבת, ולכן יכול להיות ענין העלי'.


*) ראשי-פרקים (המו"ל).

1) פע"ח שער התפילין פ"י ובהגהה שם.

2) חגיגה ד, ב.

3) במדב"ר פי"ח, ח. תנחומא קרח ה. וראה ר"ה כה, ריש ע"ב.

4) ראה גם שיחת מוצש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט שנה זו סי"א ואילך (תו"מ חי"ט ע' 47 ואילך). וש"נ.

5) ראה שמו"ר פ"ל, ט. ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג.

6) ראה ביצה לו, ב. רמב"ם הל' שבת פכ"ג הי"ד.

7) ראה זח"ג קכט, א. הובא ונתבאר בד"ה ואני תפלתי תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ע' רלו ואילך). תש"ד (סה"מ תש"ד ע' 163 ואילך).

2017 © כל הזכויות שמורות