בס"ד. ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"ז

235

(הנחה בלתי מוגה)

להבין מה שאמרו בזהר1 מאן פני האדון הוי'2 כו' דא ר' שמעון בן יוחאי, ומבואר בזה במאמר של אדמו"ר הזקן3, דהנה כתיב4 למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, וידוע ששלום קאי על יסוד ז"א, ובך קאי על מלכות, ופירוש אדברה נא שלום בך הוא השפעת יסוד ז"א למלכות, והוא ע"ד מ"ש5 ונתתי שלום בארץ (כמבואר בזהר6). ומקדים בכתוב למען אחי ורעי, היינו, שהשפעת יסוד ז"א למלכות (אדברה נא שלום בך) היא למען אחי ורעי, שבשבילם נמשך השפע דיסוד ז"א למלכות. וצריך להבין, מי הם אלו שנקראים אחים ורעים שלו.

ב) אך הענין בזה, דהנה, כאשר נאצלו יו"ד ספירות דאצילות באורות וכלים, נאצלו עמהם ג"כ נשמות דאצילות, והם הנקראים אחים ורעים לז"א7. והחילוק שבין הנשמות דאצילות (שנקראים אחים ורעים לז"א) להנשמות כמו שהם בבריאה, הוא, שנשמה דאצילות לא תוכל לסבול כל דבר רע, לפי שבאצילות אין רע כלל, כמ"ש8 לא יגורך רע, והיינו, שבחי' האצילות הוא אלקות ממש, ואין באלקות שום תערובות רע ח"ו. ולכן מצינו בדוד שבשעת מעשה החטא נסתלקה ממנו שכינה כו'9. משא"כ כאשר כח האלקי מסתתר בעולם הבריאה, אזי יש בו תערובות רע, שמיעוטו רע10, ואז שייך ענין של חטא, שזהו מש"נ11 ונפש כי תחטא, נפש דייקא, שהיא מבי"ע ולא מאצילות.


1) ח"ב לח, א.

2) תשא לד, כד.

3) ד"ה להבין מ"ש בזהר כו' מאן פני האדון תקס"ד (נדפס לאח"ז במאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ד ע' קו). וראה מאמר זה עם הגהות וכו' – אוה"ת ויחי שנט, א ואילך. סה"מ תרל"ב ח"א ע' לח ואילך. תרל"ג ח"א ע' נ ואילך. תרמ"ד ס"ע רצב ואילך. תרנ"ה ע' נב ואילך. וראה גם ביאורי הזהר להצ"צ ח"ב ס"ע תתכג ואילך. סה"מ תרל"ד ע' עח ואילך. פר"ת ס"ע ר ואילך. תרפ"ז ע' קב ואילך. תרפ"ח ע' מג ואילך. תרצ"ט ע' 167 ואילך.

4) תהלים קכב, ח.

5) בחוקותי כו, ו.

6) ח"ג קיג, סע"ב.

7) ראה לקו"ת שה"ש יט, סע"ב ואילך. ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי קיד, ד ואילך. ולאדמו"ר הצ"צ ח"א ע' תקמו ואילך.

8) תהלים ה, ה. לקו"ת במדבר ג, ג. ובכ"מ.

9) ראה סנהדרין קז, א.

10) ע"ח שער מב פ"ד. שער מז פ"ד. לקו"ת במדבר שם, ד. ובכ"מ.

11) ויקרא ה, א.