בס"ד. ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"ז

236

ג) והנה רשב"י הי' נשמה דאצילות12, וכיון שבחי' האצילות הוא אלקות ממש, ולכן הי' יכול לומר על עצמו אנא סימנא בעלמא13, וכיוצא בזה בהתפארות ורוממות עצמותו במאד מאד, אף שאין זה מדרכי הצדיקים, כי, ענין זה אינו רוממות והתנשאות עצמו, כי אם רוממות והתנשאות האלקות. וזהו גם ההפרש בין אופן העבודה בעולמות בי"ע לאופן העבודה דעולם האצילות, שהעבודה בבי"ע היא בענין הביטול, לפי שנתהוה ונברא בבחי' נפרד כו', משא"כ נשמה דאצילות שאינה בבחי' נפרד אלא בבחי' אלקות ממש14, עבודתה היא באופן של הגבהה כו', לפי שאין זה הגבהת עצמו אלא הגבהת האלקות, שהרי כל מציאותו היא המציאות דאלקות. ועפ"ז יובן מה שאמרו על רשב"י מאן פני האדון כו'. אך לא כל נשמות הצדיקים יכולים להתנשאות כ"כ, מלבד אלה שנשמתם היא מבחי' אצילות ממש שנקראים אחים ורעים, והם יחידי סגולה שבדור, כנשמת רשב"י וכיו"ב וד"ל (ואח"כ מוסיף: ועיין בתו"א פ' בא בענין שם צבאות. וי"ל ע"ד שאמר משה ונתתי עשב15, וע"ד שמצינו16 שהמלאך נקרא לפעמים בשם הוי')17.

ד) וזהו גם ענינו של רבינו הזקן שהי' נשמה דאצילות18, והיינו, שבהיותו למטה הי' כמו באצילות ממש19, ולכן כל הנהגותיו למטה היו נעשים מאליהם, בלי כל השתדלות, באותו אופן כמו שהענינים הם למעלה, וכידוע שבערב ש"ק הי' נרדם מאליו, מפני שלמעלה הוא זמן שינה כו'20. וכיון שהי' נשמה דאצילות, והי' אצלו גילוי אלקות למטה כמו למעלה, לכן הי' בכחו לפעול גילוי אלקות לכל, וכמשנת"ל בפירוש למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, שלמען אחי ורעי שהם נשמות דאצילות נעשה השפעת יסוד ז"א במלכות, שעי"ז נעשה גילוי אצילות בבי"ע.

והענין בזה, כידוע שע"י רבינו הזקן נעשה הענין דיפוצו מעינותיך חוצה שנאמר להבעש"ט21. והיינו, דעם היות שבשעה שנאמר


12) רמ"ז לזח"ג צד, ב. לקו"ת שה"ש שם. ובכ"מ.

13) זח"א רכה, א.

14) ראה תניא אגה"ק ס"כ (קל, א).

15) עקב יא, טו. וראה לקו"ת בחוקותי נ, א. ובכ"מ.

16) ראה שם סו"ס כה (קמא, א). קו"א קנט, א.

17) ע"כ תוכן מאמר אדמו"ר הזקן.

18) סה"ש תורת שלום ע' 166. סה"ש תש"ו ע' 6. וש"נ.

19) סה"ש תש"ז ע' 91. וש"נ.

20) סה"ש תורת שלום ע' 13.

21) סה"ש שם ס"ע 112 ואילך. ובכ"מ.