235

אך כיון שזהו לגמרי ענין היוצא מן הכלל, אהי' גם אני יוצא מן הגדר ויוצא מן הכלל, ואם יהי' נראה בעיני שנותנים סכום פחות מדי ("צו ווייניק"), אסיר את מסוה הבושה ("איך וועל זיך אָפּשעמען"), ואצוה עליו – בכח הענינים שעבורם צריכים את הכסף (ובנדו"ד: השיכון) – להוסיף כפי שיראה בעיני.

– אם אעשה זאת שלא בשעת ההתוועדות, אינני יודע אם ישמע בקולי; אבל כאשר יושבים יחד עם כל הקהל, מסתמא יתבייש לומר להיפך...

ובטוחני שהקב"ה יעמוד בדיבורו – שאמר "עשר בשביל שתתעשר"187, ואמר "ובחנוני נא בזאת . . והריקותי לכם ברכה עד בלי די"188, ובפרט כאשר מדובר אודות צדקת ארץ ישראל שקודמת לצדקת חוץ-לארץ, כפי שמבאר רבינו הזקן באגה"ק, כך, שבנוגע לצדקה זו ניתוסף גם פס"ד של רבותינו נשיאינו.

ואם יהי' נראה למישהו שציוו עליו לתת סכום שלא לפי כחו – הנה הכוונה בזה היא כדי שהקב"ה יתן לו לכל-הפחות ארבעה פעמים ככה189, ובמילא, כשיוסיף עוד אלף דולר, יתן לו הקב"ה עוד ארבעת אלפים דולר!

ויעזור השי"ת שלא יצטרכו לציווי, אלא שכל אחד יתן בעצמו בשמחה ובטוב לבב,

ויבנו את ה"שיכון" בכפר חב"ד זה, וכפר חב"ד שני190, ועד שחב"ד תכבוש את ארץ ישראל כולה – בקרוב ממש, ע"י משיח צדקנו.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ניגון ה"בינוני"].

***

לט. מבואר בקבלה ובחסידות191 שהחילוק בין קבלת הרמ"ק לקבלת האריז"ל הוא, שקבלת הרמ"ק היא בספירות דתהו (בעניני תהו בתיקון גופא), ואילו קבלת האריז"ל היא בתיקון.


187) תענית ט, רע"א. וש"נ.

188) מלאכי ג, יו"ד. וראה תענית שם.

189) ראה גם תו"מ חט"ו ס"ע 160 ואילך. וש"נ.

190) ראה מכתב כ"ד טבת דלעיל הערה 178.

191) ראה בהקדמת אוצ"ח. הובא בסה"מ תר"ן ע' שלד. מאמרי אדה"ז על מארז"ל ע' תנו. סידור (עם דא"ח) שער המועדים ריז, ג. אוה"ת וירא צג, ב. הגהות כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע לסידור (בהוצאת קה"ת – שיט, סע"ד ואילך). וראה גם "שערי לימוד החסידות" (קה"ת תשנ"ד) בסופו (ע' קסח). וש"נ.