בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ט.

208

האדם – צריך להיות "מהלך"5, ומובן שאין הכוונה להליכה סתם, אלא הליכה מלמטה למעלה, מדרגא לדרגא, "מחיל אל חיל"6.

ומזה מובן גם בנוגע למ"ש7 "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך" (לעולם הבא) – שכשם ש"והקיצות" הו"ע של עלי' לגבי "בהתהלכך", כמו"כ גם "בשכבך" הו"ע של עלי'.

והיינו, שבפסוק זה נתבאר סדר העליות: לכל לראש ישנם חיי האדם עלי אדמות, ואח"כ הרי הוא מתעלה למעמד ומצב ד"בשכבך", ועד להעילוי ד"והקיצות"8.

ומזה מובן, שכניסת שרה למערת המכפלה אינו ענין הפכי מ"חיי שרה", אלא אדרבה, זוהי אחת העליות שב"חיי שרה".

וזהו "ויהיו חיי שרה וגו'", היינו, שהכתוב מונה כו"כ עליות, ולדוגמא: "מאה שנה", כמבואר במק"א9 שמספר זה מורה על תכלית השלימות, שזוהי עלי' גדולה ביותר. ולאחרי כן ממשיכה התורה לספר אודות הסדר ד"חיי שרה" – כניסתה למערת המכפלה, שזוהי עלי' גדולה עוד יותר.

אלא שעלי' זו היא באופן ד"לספוד לשרה ולבכותה" – ע"ד שמצינו בזהר חדש10 בנוגע לרבי עקיבא שכאשר שמע סודות התורה בשיר השירים זלגו עיניו דמעות, מצד גודל מעלת הענין שלא הי' יכול לבוא בהתיישבות בכלים, ועד"ז י"ל בנוגע להעלי' דשרה בכניסתה למערת המכפלה, שזוהי עלי' גדולה ביותר הקשורה ומביאה לידי דמעות, דמעות של שמחה.

ד. אודות מערת המכפלה, שבה הי' המשך העלי' של שרה – מסופר בהמשך הפרשה אודות המשא ומתן שניהל אברהם עם עפרון ובני חת, לקנותה מהם "בכסף מלא"11, כיון שלא רצה לקבלה במתנה.

ומבואר בטעם הדבר12, שאברהם לא רצה שמקום זה יהי' שייך


5) ראה תו"א ס"פ וישב (ל, סע"א ואילך). ובכ"מ.

6) תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

7) משלי ו, כב. וראה אבות פ"ו מ"ט.

8) ראה גם אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' תקמז (נעתק ב"היום יום" יג מנחם אב).

9) ראה תו"מ סה"מ חשון ע' רצד ואילך. וש"נ.

10) ראה מהנ"ע וירא צח, ב. ט"ז באו"ח סרפ"ח סק"ב (בשם ז"ח).

11) פרשתנו כג, ט.

12) ראה לקו"ש ח"י ע' 62 ואילך. וראה גם לקו"ש ח"ל ע' 84 ואילך. חל"ה ע' 84 ואילך.