בס"ד. ש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשי"ט

221

הפירושים בחרנה12, אם קאי על מלכות, או למטה יותר, שקאי על בי"ע, דזהו"ע ירידת הנשמה למטה), ובפרטיות יותר קאי על זמן הגלות13, ממשיך הכתוב14 דברי יעקב אבינו, אם יהי' אלקים עמדי ושמרני גו' ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והי' הוי' לי לאלקים והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהי' בית אלקים גו'. ואיתא בזהר15, בגין דחמא (יעקב) ברוחא דקודשא דוחקא דגלותא בתראה בסוף יומייא כו' אמר ושבתי בשלום אל בית אבי. וזהו גם מ"ש16 שובי שובי השולמית שובי שובי גו' כמחולת המחנים, שנאמר כאן ד"פ שובי, ואמרו רז"ל17 שקאי על השיבה מד' הגליות (וכמבואר בארוכה בקונטרס דרושי חתונה18), ועז"נ שובי השולמית, היינו, שהשיבה היא בשלום, ע"ד מ"ש ושבתי בשלום. ובפרטיות יותר, הנה בפסוק זה חשיב כמה מדריגות19, ובסדר דמלמטה למעלה. תחילה נאמר ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש שהו"ע עבודת הצדיקים בתומ"צ, שהרי לחם קאי על התורה, שהיא בבחי' מזון פנימי, כמ"ש20 ותורתך בתוך מעי, ובגד ללבוש הוא מצוות שהם לבושים ומקיפים. ואח"כ נאמר ושבתי בשלום אל בית אבי, שהוא עבודת הבעלי תשובה שלמעלה מעבודת הצדיקים, כמאמר רז"ל21 מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ולאחרי שמבאר סדר העבודה, מבאר גם פרטי ההמשכות מלמעלה שנעשים ע"י העבודה. והסדר הוא, שתחילה נאמר והי' הוי' לי לאלקים, דהנה, עכשיו המגן דשם אלקים מעלים על שם הוי', שהרי אילו הי' שם הוי' בגילוי, אזי היתה מתבטלת כל המציאות, ולכן השם אלקים מעלים על שם הוי', אבל לעתיד לבוא יהי' שם הוי' בגילוי, שזהו שהקב"ה מוציא חמה מנרתקה22, היינו שיאיר השמש הוי'23 כמו שהוא בעצמו, ואינו מכוסה בהנרתק דשם אלקים. וזהו אומרו והי' הוי' לי לאלקים, ששם הוי' יהי' בגילוי. ואח"כ ממשיך והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהי' בית אלקים,


12) ראה ביאורי הזהר פרשתנו (ויצא) – לאדמו"ר האמצעי טז, ג ואילך. יז, ד ואילך. ולאדמו"ר הצ"צ ח"א ע' צז. דרושים שבהערה הקודמת.

13) ראה ב"ר פס"ח, יג. רמב"ן ריש פרשתנו (ויצא) מפדר"א. וראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 153 ואילך. שם ע' 355 ואילך.

14) שם, כ-כב.

15) ח"א כג, ב.

16) שה"ש ז, א.

17) שהש"ר עה"פ.

18) ד"ה ובכל בניך תרפ"ט פ"ב (סה"מ תרפ"ט ע' 72).

19) ראה תו"ח פרשתנו קסו, ד ואילך.

20) תהלים מ, ט.

21) רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.

22) נדרים ח, סע"ב. וש"נ.

23) ע"פ תהלים פד, יב. וראה תניא שעהיוה"א פ"ד ואילך.