284

ועי"ז יפרצו סוכ"ס גם את המדידות והגבלות של כל החברים שלומדים עמהם, ועד להמדידות והגבלות של המוסד שלומדים בו, אשר, מבלי הבט על כל ההעלמות וההסתרים, יתמלא ויושלם בו הרצון והכוונה פנימית של המייסדים ומנהלים, רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

כל אלו שהתנדבו הנ"ל – יאמרו עתה לחיים,

בהמשך ובהוספה לכך שתחילה יאמרו לחיים – שבע קני המנורה בנגלה דתורה, ושבע קני המנורה בפנימיות התורה, תורת החסידות174.

***

מא. על הפסוק "פדה בשלום נפשי" – שזוהי גם ההתחלה הרגילה בכמה מאמרים של י"ט כסלו175 – אמרו חז"ל<16> "אמר הקב"ה כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם", שזהו ענין הגאולה העתידה ע"י משיח צדקנו.

וכיון שרבינו הזקן כותב באגרת להרה"צ ר' לוי יצחק מבאַרדיטשוב אודות גאולתו<8>, "כשקריתי בס' תהלים הפסוק פדה בשלום נפשי . . יצאתי בשלום כו'" – הרי משמעות הדברים שגם הגאולה די"ט כסלו שייכת לגאולה העתידה.

וענין זה מובן אפילו מהמבואר באגה"ק ד"ה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה<163>, שהגאולה של "כל ניצוץ פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל" הו"ע ביאת משיח הפרטי, ועאכו"כ כאשר מדובר אודות גאולה של נשמה כללית, ביחד עם הגאולה דתורת החסידות ועניני', פנימיות התורה, "פניך הוי'", הרי בודאי שגאולה זו קשורה עם הגאולה שבביאת המשיח.

וכיון שסיבת הגאולה ("פדאני לי ולבני מבין אומות העולם") היא ע"י "כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור", הרי מובן, שבג' ענינים אלו ישנו הענין של משיח.

וענין זה מודגש בדיוק הלשון במארז"ל זה: "כל העוסק בתורה" – לא הלומד תורה, היודע תורה, אלא "העוסק בתורה"; "ובגמילות


174) ראה גם מכ' מהמזכירות י"ב סיון שנה זו (אג"ק חכ"א ע' תמט).

175) ראה גם שיחת י"ט כסלו תשי"ב בתחלתה (תו"מ ח"ד ע' 179). וש"נ.