290

עם הציבור", שרק לאחרי שממלא את שליחותו של הקב"ה לצבור וללקט את הניצוצות, אזי נזכר שחסר לו גם בענינים הפרטיים.

מז. וכאשר פועלים פריצת גדר בכל ג' העמודים שעליהם העולם עומד – הנה בדרך ממילא נשתנה ונפרץ גדרו של העולם שעומד על ג' עמודים אלו.

וכאשר ישנה עבודה זו במשך זמן הגלות – אזי ממשיכים בגילוי שבקרוב ממש יקויים היעוד<178> "עלה הפורץ לפניהם", דא מלכא משיחא.

ובפרטיות יותר – כהמשך הכתוב "פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם", כמבואר במפרשי התנ"ך203 ש"שבי הגולה יפרצו . . שער ודרך בו יצאו מן הגולה", כי, "מלכם לפניהם", היינו, ש"מלכם", "מלך המשיח", בחי' היחידה הכללית, הוא "לפניהם", שנמשך ופועל ונעשה חקוק בפנימיותם, "והוי' בראשם", "בראשם" דייקא, ולא על ראשם (על דרך פירוש רבינו הזקן204 בדיוק הלשון "תפילין שבראש"205, ולא תפילין שעל הראש), היינו, ששם הוי' מאיר בפנימיותם.

וענין זה נמשך בגלוי ע"י משיח צדקנו, אבל נעשה ונפעל ע"י עבודתינו במשך זמן הגלות בהפצת המעיינות חוצה – שזהו"ע של פריצת גדרי העולם, שאת "המעיינות", "מקור מים חיים"206, מביאים למקום ה"חוצה", ועי"ז פועלים הענין ד"עלה הפורץ לפניהם" במשך זמן הגלות בעבודה בכל ג' הקוין, ועי"ז גם בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו, ע"י משיח צדקנו.

***

מח. נהוג תמיד לקשר ולהזכיר ענין מפרשת השבוע וחלק הפרשה השייך ליום זה:

בחלק הפרשה השייך לי"ט כסלו – יום שני פרשת וישב – נאמר207 "וישמע ראובן ויצילהו מידם וגו'", ואיתא במדרש208 "אילו הי' ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, הי' טוענו ומוליכו אצל אביו".

ובשו"ת הרשב"א209 מביא מארז"ל זה, וכותב, ש"מדת התורה


203) מצו"ד עה"פ.

204) ראה תו"מ ח"ה ע' 54. וש"נ.

205) ברכות ו, א.

206) ירמי' ב, יג. יז, יג.

207) לז, כא.

208) ויק"ר פל"ד, ח.

209) ח"א סתקפ"א.