291

שהיא כותבת ומפרסמת עושה מצוה, ואם התורה עשתה כן, צריכין אנו להלך אחר מדותי' של תורה שהן דרכי נועם". והביאו הרמ"א לפסק הלכה בשו"ע חלק יו"ד210.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

כדי לקיים זאת – שיקח מישהו על עצמו איזה ענין של מצוה: מצוה של צדקה באופן ד"ופרצת", המצוה ד"מתפלל עם הציבור", "עוסק בתורה" – איזה ענין שיבחור, ואז יפרסמו אותו, שהרי מצוה לפרסם עושי מצוה.

(ואח"כ הוסיף בבת-שחוק:)

יכריז מישהו שפלוני הוא מ"כת ענוים" סוג ראשון...

– יש אריכות הסיפור מכ"ק מו"ח אדמו"ר211 אודות אחד שהכריזו עליו שהוא מסוג ג' של ענוים, והלה העמידו על טעותו, באמרו, שהוא מסוג ראשון...

ובכן: יכריז מישהו שהוא "עניו", ויפרסם המצוה שברצונו לקיים.

(כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר עם א' המסובים אודות נתינת סכום צדקה, ואח"כ אמר:) אין הכרח לפרסם איזו מצוה, אלא רק לפרסם את שמו של מקיים המצוה.

[צוה לנגן ניגון שמח, באמרו, שיהי' זה הניגון "ניע זשוריצי כלאָפּצי", והוסיף, שלעת-עתה לא נמצאים עדיין בה"קרעטשמע"... וניגן בעצמו כל הניגון.

אח"כ צוה לנגן "אבינו מלכנו". ניגון רבינו הזקן בן ד' הבבות (בבא הד' – ז' פעמים). וניגון ה"שלש תנועות"].

***

מט. המדובר לעיל (סמ"א) בנוגע לאגה"ק ד"ה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, אודות הגאולה הפרטית שהיא חלק מהגאולה הכללית – מצינו תוכן הדברים, אם כי באותיות שונות, גם במאור עינים212 בשם הבעש"ט, וז"ל:

"צריך כל אחד מישראל לתקן ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו, כנודע ש"אדם" הוא ר"ת אדם דוד משיח213 . . שהיו כלולין


210) סרמ"ט סי"ג.

211) ראה תו"מ חי"ג ע' 247. וש"נ.

212) פ' פינחס.

213) ראה ספר הגלגולים פ"א. ועוד.