314

וביאור ענין בחי' ממלא וסובב, הנה קדוש קאי על בחי' סובב כל עלמין, ואין הכוונה על עצם בחי' הסובב כפי שהוא מובדל לגמרי מעולמות, שהרי עצם בחי' הסובב נקרא קדש מלה בגרמי'16, משא"כ קדוש בוא"ו, הרי הוא"ו מורה על ענין ההמשכה, אלא שההמשכה הוא בדרך הבדלה, והוא בחי' הקו (עצם הקו) כמו שהוא מובדל מעולמות. ומזה נמשך גם בחי' ברוך, דקאי על בחי' ממלא, שהו"ע המשכת קו קצר ומצומצם לפי ערך העולמות. וענין ב' המשכות אלו כפי שהם פועלים פעולתם בנבראים, הנה מצד בחי' הסובב נעשה המשכת הבלי גבול. ואין הכוונה על בל"ג ממש, שהרי המשכה זו היא מבחי' קדוש בוא"ו, ולא מבחי' קדש מלה בגרמי', אלא הכוונה על המשכת הבל"ג כפי שהוא בגדר ההגבלה, וע"ד מ"ש17 והי' מספר בנ"י כחול הים אשר לא ימד ולא יספר, היינו, שהוא בגדר מספר והתחלקות, ומ"מ לא יספר, וכמו חול הים שהוא בגדר התחלקות, שכל גרגיר הוא נבדל מחבירו, והוא גם בגדר מספר, שהרי כשנותנים גרגירי חול בכלי אזי אפשר לספור כמה גרגירי חול נמצאים בהכלי, ומ"מ, כולם ביחד הם בלי מספר. ובעומק יותר, הנה גם גוש עפר שאינו בהתחלקות ומספר, מ"מ, הרי הוא בגדר התחלקות ומספר, שהרי כשיוציאו המים שבתוכו אזי יהיו ריבוי גרגירי חול, ורק מצד המים שבתוכו הרי הוא בלי התחלקות ומספר, וא"כ הרי זה דוגמא להמשכת הבל"ג כפי שהוא בגדר הגבלה. ועד"ז מצינו גם במלאכים, דאיתא בגמרא18 אלף אלפים גו' ורבוא רבבן19 מספר גדוד אחד, ולגדודיו אין מספר, והיינו, שהם בגדר התחלקות, שהרי כל גדוד נבדל מחבירו, והם גם בגדר מספר, שהרי בכל גדוד יש מספר למלאכים שבו, אלא שלגדודיו אין מספר. וכל זה הוא בהמשכה שמצד בחי' הסובב. אמנם ההמשכה שמצד בחי' ממלא היא בהגבלה ממש, וכמובן ממארז"ל20 מה הנשמה ממלאה את הגוף כו', והרי ע"י הגבלות הגוף אפשר למדוד גם את עניני הנשמה המתלבשים בהגוף.

ג) אמנם עצמותו ומהותו ית' הוא למעלה מב' ההמשכות הנ"ל, לא רק מבחי' ממלא, אלא גם מבחי' סובב, שהרי גם הסובב הוא בגדר הגבלה והתחלקות כנ"ל, ואילו הוא ית' הוא אין סוף ואחדות פשוטה, והיינו, שענין האחדות שולל ריבוי, וענין הפשיטות שולל התחלקות,


16) זח"ג צד, ב.

17) הושע ב, א.

18) חגיגה יג, ב.

19) דניאל ז, י.

20) מדרש תהלים קג, א. ויק"ר פ"ד, ח. וראה ברכות י, א.