בס"ד. ש"פ וילך, שבת תשובה, וא"ו תשרי, ה'תשי"ט

17

(הנחה בלתי מוגה)

א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, מאי דכתיב1 נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה2. ונת"ל3 דפירוש עולה של תשובה הוא תשובה היותר עליונה, שהו"ע תשובה עילאה. ובזה יובן ג"כ מה שפרש"י4 שהוא שב תחלה ונתן דרך לשבים, כדאמרינן בפ"ק דע"ז5 לא דוד ראוי לאותו מעשה, אלא שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל דוד כו' אף אתה חזור בתשובה, דלכאורה אינו מובן למה צריך להלימוד מדוד, הלא ענין התשובה מפורש בתורה, וגם ענין תשובה ליחיד מפורש בתורה, שזהו"ע קרבנות חטאת שישנם גם ביחיד, ומפני מה צריך ללימוד על ענין התשובה מדוד דוקא. אך הענין הוא, שזה שדוד הקים עולה של תשובה קאי על תשובה עילאה, ובענין זה נתן דרך לשבים, היינו, שכאו"א מישראל יכול להגיע לתשובה עילאה. וזהו ג"כ מש"נ תחלה נאום דוד בן ישי, דישי הו"ע ש"י אורות שהם בבינה6, וגם תשו"ע היא בבינה7. ובענין תשו"ע גופא (עולה של תשובה) נאמר הוקם על, היינו שבתשו"ע גופא הרי זו מדריגה היותר עליונה, והוא בחי' בעל תשובה שלמעלה מבחי' התשובה8. וזהו נאום הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובה, שנתן דרך לשבים שכאו"א מישראל יוכל להגיע לא רק לבחי' תשובה תתאה, ולא רק לבחי' בעל תשובה תתאה, ולא רק לבחי' תשובה עילאה, אלא גם לבחי' בעל תשובה עילאה, ולמעלה יותר.

ב) והענין בזה, דהנה9 כתיב10 אתם נצבים גו' מחוטב עציך עד שואב מימיך לעברך בברית גו', שהו"ע כריתת ברית והתקשרות


1) שמואל-ב כג, א.

2) מו"ק טז, ב.

3) ד"ה שיר המעלות פ"ד (לעיל ע' 8).

4) מו"ק שם.

5) ד, ב.

6) ראה לקו"ת פ' ראה כט, ד. אוה"ת נ"ך ח"א ע' מט.

7) תניא אגה"ת פ"ט.

8) ראה לקו"ת בלק עה, א ואילך.

9) בהבא לקמן – ראה ד"ה כי בועליך עושיך וד"ה אני לדודי תרל"ד (סה"מ תרל"ד ע' ש ואילך). ובקיצור – ד"ה כי בועליך עושיך באוה"ת נ"ך כרך ב ע' תתטו.

10) ר"פ נצבים.