בס"ד. ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשי"ט

37

צדיק גמור שאינו חסר מאומה, הרי לכאורה לא שייך עליו ענין הרחמים. אבל באמת הנה כנשר יעיר קנו הו"ע התעוררות רחמים מלמעלה על כאו"א מישראל, והיינו, שגם צדיק גמור שלא חטא כלל, וגם אין לו חסרון בדקות, הנה גם עליו שייך ענין הרחמים.

והנה התעוררות הרחמים באה מצד ההתבוננות בענין מלכותך מלכות כל עולמים9, שכל העולמות התהוותם היא רק ממדת המלכות שהיא שם והארה בעלמא. ובהקדים הידוע שכל ענין ישנו בדרך כלל ופרט10. הנה כמו שהוא בפרטיות בכל שנה, שבר"ה נעשה התחדשות החיות על כל השנה, שהחיות של השנה הבאה ישנו בר"ה בכח בלבד, שבו נמשך החיות מספירת המלכות, דזהו"ע בנין המלכות שבר"ה, הנה כמו"כ הוא גם בדרך כלל, בכללות ענין השתלשלות העולמות, הן העולמות שכבר ישנם בפועל, והן העולמות שיתהוו אח"כ, שהם נו"ן אלפים יובלות11, שזהו דיוק הלשון כל עולמים, כל בגימטריא חמישים, דקאי על נו"ן אלפים יובלות שיתהוו אח"כ, ועכשיו הם רק בכח, הנה חיותם הוא רק מספירת המלכות שהיא שם והארה בלבד. והיינו, דעם היות שהנו"ן אלפים יובלות (כל עולמים) הם בעלי' אחר עלי', ובפרט לפי המבואר במ"א12 שכל השית אלפי שני דהוי עלמא וחד חרוב אינם אלא שבוע אחד, וע"פ חשבון זה מובן אריכות הזמן דשנה, שמיטה ויובל עד נו"ן אלפים יובלות, שכל משך זמן זה הוא באופן של עלי' תמידית בעילוי אחר עילוי, ומ"מ, הנה כל זה אינו אלא מספירת המלכות, שהיא שם והארה בלבד. וכמובן גם מהלשון עולמים, שהרי עולם הוא מלשון העלם13 והסתר, שזהו שהתהוות העולמות היא בדרך יש מאין, שנקרא בשם אין לפי שאינו מושג14, והטעם שאינו מושג בהיש הוא לפי שאם יתגלה בהיש אזי יתבטל היש ממציאותו. ומזה מובן בנוגע לכללות ענין העולמות, גם עולם האצילות, ולא רק אצילות הפרטית, אלא גם אצילות הכללית, דמאחר שנקרא בשם עולם, הרי זה ענין של העלם והסתר, ועד שגם העשר ספירות דאצילות, עם היותם ספירות מלשון ספירות ובהירות15, ועלייהו איתמר הוא אינון ואינון הוא16, מ"מ, הרי זה רק לגבי


9) תהלים קמה, יג.

10) ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"א ע' רסז ואילך. וש"נ.

11) ראה ש"ך ר"פ בהר. מאמרי אדמו"ר האמצעי שם ע' רסח. וש"נ.

12) ראה סהמ"צ להצ"צ מצות ציצית פ"א (דרמ"צ טו, סע"א ואילך).

13) ראה לקו"ת שלח לז, ד. ובכ"מ.

14) ראה לקו"ת פ' ראה כא, א.

15) ראה פרדס שער ח פ"ב. לקו"ת אמור לה, ב. ובכ"מ.

16) זח"ג ע, א. עבודת הקודש ח"א פ"ה.