בס"ד. שיחת אור ליום ב' דחוה"מ סוכות, ח"י תשרי

68

שמחת בית השואבה ה'תשי"ט.

בלתי מוגה

א. אע"פ שהענין ד"שמחת בית השואבה" כפשוטו הי' בבית המקדש,

– וכמסופר באריכות בגמרא במסכת סוכה1 כיצד התקיימה חגיגה זו – שהיתה קשורה עם שאיבת המים ("ושאבתם מים בששון"2) עבור העבודה דניסוך המים ע"ג המזבח שהיתה בבוקר – שבשעת שאיבת המים היתה שמחה גדולה ביותר, עד שאמרו "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו"3,

וזהו גם שמצינו בראשונים4 שמקשרים שמחה זו עם הפסוק5 "ושמחתם לפני הוי' אלקיכם שבעת ימים", והרי "לפני הוי' אלקיכם" הו"ע בית המקדש –

מ"מ רואים שמנהג ישראל – ו"מנהג ישראל תורה הוא"6 – לערוך שמחת בית השואבה גם בחוץ לארץ ואפילו משחרב ביהמ"ק.

ב. בענין זה ישנו פתגם שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר (בנוגע לענין אחר, ששייך גם לעניננו) לפני עשרים שנה, בחג הסוכות תרצ"ט7, ששמע מאביו בשם אבי אביו:

כאשר הקב"ה אמר "ושכנתי בתוכם"8 (והרי דיבורו של הקב"ה חשיב מעשה9) – אזי נעשה בלב כל איש ישראל "בית-המקדש קטן" ("אַ קליין בית המקדש"). וכאשר יהודי הי' בא לביהמ"ק (בעלייתו לרגל), אזי השתקף בית-המקדש הגדול בבית-המקדש הקטן שבו (ע"כ לשון הרב).


1) מח, סע"א ואילך.

2) ישעי' יב, ג.

3) שם נא, א-ב.

4) רמב"ם הל' לולב פ"ח הי"ב. וראה לקמן סי"ט ואילך.

5) אמור כג, מ.

6) ראה תוד"ה נפסל – מנחות כ, ב. מהרי"ל – הובא ברמ"א יו"ד סשע"ו ס"ד. מנהגים ישנים מדורא ע' 153. שו"ע אדה"ז או"ח סוסק"פ. סתל"ב סי"א. סתנ"ב ס"ד. סתצ"ד סט"ז. ועוד.

7) שיחת יום א' דחה"ס ס"ג (סה"ש תרצ"ט ע' 297).

8) תרומה כה, ח.

9) ראה שבת קיט, ריש ע"ב. ב"ר פ"ג, ב. פמ"ד, כב.