287

מ"מ, התוכן והמכוון של מצות שמיטה, שבשנה השביעית צריכים להתמסר יותר לעניני קדושה, הרי זה גם בחוץ לארץ, כי, אדמת חוץ לארץ אינה קדושה כמו אדמת ארץ ישראל, אבל יהודי, בכל מקום שנמצא, אם בארץ או בחוץ לארץ, קדוש הוא. ובמילא, בבוא שנת השמיטה, צריכים להתחזק בדרך היהדות ולהתמסר יותר לעניני קדושה.

ב. ישנם כאלו שאינם רוצים להוסיף שהתורה היא למעלה מהשכל, ורוצים להסביר את עניני התורה רק ע"פ השכל האנושי. ומבארים הטעם דמצות שמיטה – כי, כאשר מעבדים את האדמה ללא הרף, אזי נחלשים מרכיבי האדמה, ולכן ציוותה התורה על מנוחת האדמה אחת לשבע שנים, בכדי שתחזור ותתחזק ותוציא ריבוי פירות8. ובמילא, אומרים הם, בימינו אלו לא זקוקים לשמיטה, כיון שישנה עצה אחרת – להשביח את האדמה ע"י דשנים טובים.

וענין זה שולל ומבהיר הקב"ה, באמרו, "וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים", לששית, לשביעית ולשמינית9:

אילו הי' טעם השמיטה ענין טבעי, כדי שהאדמה לא תיחלש ע"י עיבודה – היתה הברכה צריכה להיות לא בשנה הששית, כאשר האדמה היא חלשה ביותר, אלא בשנים שלפנ"ז10.

זוהי איפוא ראי' ברורה, שכאשר יהודי בוטח בהקב"ה, ואומר "לא נזרע"11, בקיימו את ציווי הקב"ה – אזי נותן הקב"ה את ברכתו, שבזמן שבו האדמה היא חלשה ביותר, תוציא פירות פי-שלש יותר מאשר בשנה הטובה ביותר, אפילו יותר מאשר בשנה הראשונה.

וכאמור לעיל שהתוכן דמצות שמיטה ישנו גם בחוץ לארץ – יש בזה גם הענין ד"וצויתי את ברכתי":

כאשר יהודי עושה חשבון: הנני צריך להתפלל, ללמוד, ליתן צדקה, להחזיק ישיבות ובתי מדרשים וכו', וא"כ, כיצד אוכל להתמודד ולהתחרות עם אינו-יהודי, שאינו לומד ואינו מתפלל ואינו נותן צדקה, ולנצח אותו?

הנה על זה בא הציווי דשמיטה: כאשר עושים מה שהקב"ה דורש


8) ראה מו"נ ח"ג פל"ט. הובא בכלי יקר ואברבנאל בהר שם.

9) שם, כא ובפרש"י.

10) ראה כלי יקר ואברבנאל שם.

11) שם, כ.