28

זה הוא רק מצד אין-סוף בעצמו, שאין בו שינויים, ולכן שם הוא אמיתית ענין הנצחיות.

וענין זה נעשה ע"י ההמשכה מבחי' הפנימיות, רזין דרזין, להיות נמשך עד ל"חוצה" – שפועלים שגם בההעלם וההסתר, יתגלה – הן עי"ז שמכיר בעצמו והן עי"ז שפועל הכרה זו בכל הסביבה – ענין הנצחיות, מצד התומ"צ שנעשים בההעלם וההסתר, ועי"ז בטלים כל ההעלמות וההסתרים, ורואים ש"אני הוי' לא שניתי"73, ו"אין עוד מלבדו"74.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון הספרדי, וניגנו הניגון "עזרני א-ל חי כו'"].

***

טו. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה באתי לגני – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.

***

טז. דובר לעיל (בהמאמר75) שע"פ המבואר בתורה, הנה כל העולמות, עד למעלה מעלה, הם "בית חומה גדול" (כלשון רבינו הזקן76), דהיינו, בית אחד, כיון שכולם נבראו ע"י הקב"ה.

כלומר: אע"פ שבעולמות יש חילוקים מן הקצה אל הקצה, מעומק תחת ועומק רע, שהם הענינים הבלתי-רצויים, ועד לתכלית הקדושה, שכללותם הו"ע התורה ומצוות, מ"מ, אין לחשוב שישנם שתי ממשלות ח"ו, כדאיתא בגמרא77 "אמר ההוא אמגושא . . מפלגך לעילאי . . מפלגך לתתאי כו'", אלא הקב"ה הוא "יוצר הכל", וכפי שקבעו לומר בברכות ק"ש בבוקר: "עושה שלום ובורא את הכל", וכלשון הכתוב78: "עושה שלום ובורא רע".

והטעם שקבעו זאת בברכות ק"ש בבוקר דוקא79 – לפי שעובדי ע"ז שהיו במלכות פרס טענו, ש"ויהי בוקר" שייך לממשלת הטוב, ואילו "ויהי ערב" שייך לממשלת השטן (שזהו"ע אמונת השניות, וכדברי האמגושא הנ"ל)80, ולכן קבעו שבזמן ק"ש של שחרית, שאז השמש


73) מלאכי ג, ו.

74) ואתחנן ד, לה.

75) פ"ב (לעיל ע' 4 ואילך).

76) תניא אגה"ק סכ"ט (קמט, סע"ב ואילך).

77) סנהדרין לט, א.

78) ישעי' מה, ז.

79) ראה ברכות יא, ריש ע"ב וברבינו יונה שם. טושו"ע ואדה"ז או"ח רסנ"ט.

80) ראה פי' "עיון תפלה" בסידור "אוצר