124

קטנות ומראות גדולות, שבהתאם לכך נראית בבואה קטנה או גדולה178, והיינו, שהעצה היא להוסיף בבשר, ובדרך ממילא יתוסף גם בהעור המלביש את הבשר.

וכדברי בעל השמחה179 בנוגע להתעסקותו בעניני ציבור, שתמיד הי' בעל-חוב, ואף פעם לא פשט את הרגל ח"ו; הוא שילם את החובות, והמשיך הלאה – בהפצת התורה ועד להפצת המעיינות שיגיעו גם ל"חוצה".

לד. ועד"ז בנוגע להמדובר לעיל (סל"ב) אודות המוסדות ד"אהלי יוסף יצחק", שלטובתם נערכת המגבית:

כוונתם ותכליתם של מוסדות אלו, בתוככי כל מוסדות חב"ד, היא – לימוד התורה.

והסדר בזה180 – שככל שתהי' הצלחת המגבית, צריכים להוסיף עוד יותר במספר התלמידים והתלמידות, וענין זה יכריח כביכול את ההנהגה מלמעלה – בדרך הטבע או למעלה מדרך הטבע, באופן שהוא קשה כביכול כלפי מעלה – ע"פ הכלל האמור שכאשר ניתוסף ב"בשר" אזי ניתוסף גם בה"עור", והיינו, שכאשר ניתוסף במספר התלמידים והתלמידות, אזי ניתוסף בדרך ממילא בהענינים הדרושים להחזקת המוסדות, ולכל לראש – בכסף וזהב כפשוטו.

ועד"ז בנוגע לכל מוסדות חינוך על טהרת הקודש.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

נמצאים כאן תלמידים שהגיעו לחג הגאולה מדיטרויט, קליבלנד ופילדלפיא, וכן מ"גן ישראל", ואליהם יצטרפו עוד "עוללים ויונקים" שהגיעו מברוקלין או ממנהטן, וינגנו כולם יחדיו ניגון שמח.

ויה"ר שיהיו אלו "צבאות הוי'" שעמהם נצא בקרוב ממש לנגד המצביא הראשי – ה"פורץ" ש"יעלה לפנינו", בקרוב ממש.

***

לה. התחלת פרשת השבוע, פרשת פנחס,

– לאחרי סיום הענין שאודותיו מדובר בפרשה שלפנ"ז: "אשר נכלו לכם על דבר פעור"181, שזהו ענין שעומד וקיים עד סוף הגלות,


178) ראה ב"ר פ"ד, ד. וראה גם מכתב כ' מנ"א שנה זו (אג"ק חי"ח ע' תקא).

179) ראה גם תו"מ חי"ח ע' 128. וש"נ.

180) ראה גם תו"מ חכ"ג ע' 242 ואילך. וש"נ.

181) פרשתנו כה, יח.