133

אדמו"ר נשיא הדור – לאותם יהודים שנסעו לכפר חב"ד כדי לפעול שם מה שצריכים לפעול.

וכל הקשיים שהיו עד עתה – הרי זה ענין של נסיון, ועל זה פוסק רבינו הזקן בלקו"ת223 בענין "מנסה הוי' אלקיכם אתכם"224, ש"מנסה" הוא מלשון נס על ההרים225, היינו, שהכוונה בזה היא כדי להגבי' ולהעלות אותם לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות, עד שהם יקיימו את רצון החסידות – "לדעת הישכם אוהבים את הוי' אלקיכם"224.

ויהי' זה בחסד וברחמים, ובעגלא דידן – הרחבה מופלגה בפרנסה כפשוטה, ללא פּשט'לאַך,

ובלי שום ספק שסוכ"ס יקנאו בהם, וירצו ויבקשו להתיישב שם, אלא, ע"ד שמצינו לעתיד לבוא שיאמרו "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"<16>.

ויקויים שם הענין ד"צוה הוי' את הברכה חיים עד העולם"226 – הוי' דייקא, היינו, לא שם אלקים, אלא כפי ששם אלקים משולב בשם הוי', היינו, שבאופן שלמעלה מדרך הטבע תהי' להם הצלחה מופלגה בכל המצטרך להם בבני חיי ומזוני רויחא, ויפיצו תורת החסידות בכל מקום שידם מגעת, מתוך שמחה וטוב לבב.

(ואח"כ אמר:)

ישנם השואלים למה אני בעצמי אינני נוסע להתיישב שם.

ובכן: זהו ענין שאינו תלוי בי, ובינתיים אינני יכול לעשות זאת, אבל אין לזה שייכות לכל השאר, חוץ ממני.

– אינני יודע אם הם משערים מה מעכב אותי, ואם זה נוגע שהם ידעו או לא, ובכל אופן, לא על זה מדובר עתה.

ורצוני לחזור עוד הפעם – שאשרי חלקם של כל אלו שיסעו להתיישב בכפר חב"ד, ולא רק אשרי חלקם בעולם הבא, אלא אשרי חלקם בזה, ולא רק בענינים רוחניים, אלא בפירוש בענינים גשמיים, בבני חיי ומזוני רויחא.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל לנגן הניגון "כי אנו עמך"].

***


223) פ' ראה יט, ב ואילך.

224) פ' ראה יג, ד.

225) ראה סהמ"צ להצ"צ עג, א. ובכ"מ.

226) תהלים קלג, ג.