177

אמכם", מ"מ, "אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתי'"?!... ולאמיתו של דבר – "היא חברתך ואשת בריתך"134.

*

יט. וענין זה (גודל שלילת ענין הגירושין) מודגש גם בהתחלת מסכת גיטין – "המביא גט ממדינת הים"135:

בהתחלת מסכת גיטין צריכים להבהיר לכל לראש כיצד שייך שיהי' ענין של פירוד בין הקב"ה לבנ"י, שמזה יכול לבוא ענין של פירוד באיש ואשה למטה שהם "בצלמנו כדמותנו", ושכינה שרוי' ביניהם.

ועל זה אומרת המשנה: "המביא גט" – כיצד יכולה להיות אפשרות למציאות של גט – בגלל שישנה מציאות של "מדינת הים":

ענינה של "מדינת הים" – שהיא בריחוק מקום136 מארץ ישראל: ארץ ישראל נקראת "ארץ" ע"ש "שרצתה לעשות רצון קונה"137, והיא "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"138; ואילו "מדינת הים" היא בריחוק מקום מארץ ישראל, היינו, ששם לא רואים ולא מרגישים גילוי אלקות, ולא זו בלבד שהיא בריחוק מקום מארץ ישראל, אלא עוד זאת, שישנו "ים" המפסיק ביניהם, כך, שגם כאשר רוצה לבוא לארץ ישראל, אזי מגיע לים המפסיק, שאין אפשרות לעבור בו (אא"כ ע"י תחבולות שונות).

וענינו בעבודה הוא הפסק החומר דהגוף ונפש הבהמית, ועד כדי כך הוא ההפסק, שאין יכול לעבור שם אדם – שענינו שכל139, והיינו, שזהו מעמד ומצב דהיפך השכל – "רוח שטות", כמארז"ל<123> על הפסוק140 "איש כי תשטה אשתו", "אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות", שאז נעשה כבהמה, שלכן קרבנה מן השעורים, מאכל בהמה141.

וע"פ מארז"ל142 "דע מה למעלה ממך", שכל הענינים למעלה


134) לאחרי קטע זה דהשיחה – צוה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן הניגון "שׁאַמיל".

135) ראה גם שיחת יום ב' דחה"ש סכ"ז (לעיל ע' 39).

136) ראה תוד"ה ממדינת – ריש גיטין.

137) ב"ר פ"ה, ח. וראה תו"א בתחלתו (א, ג).

138) עקב יא, יב.

139) ראה לקו"ת שה"ש כה, א. ובכ"מ.

140) נשא ה, יב.

141) סוטה רפ"ב. הובא בפרש"י עה"ת שם, טו.

142) אבות פ"ב מ"א.