234

העלם, אלא אדרבה, שדוקא תכלית הקטנות והעלם הלבנה פועל את הגילוי החדש;

אבל קידוש החודש ע"פ החשבון, שענינו הבנה והשגה, יכול להיות גם בזמן הגלות (בשאר הגלויות שלאחרי מ"ת), היינו, שמצד התורה הנה גם בזמן הגלות יכולים להבין עכ"פ שההעלם אינו העלם לאמיתתו, כידוע בענין "גם חושך לא יחשיך גו'"15, ואדרבה, ההעלם מביא לתכלית הגילוי.

וע"י היגיעה והתבוננות שכלית (ענין החשבון) עכ"פ – באים להזמן שבו יחזור להיות קידוש החודש ע"פ הראי', והיינו, שיהי' נראה בגלוי גם לעיני בשר שההעלם והגילוי הם בשוה, "ולילה כיום יאיר"15.

***

ו. דובר אודות הענין ד"אתם נצבים גו' לעברך בברית גו'", שיהיו כל ישראל ערבים זל"ז, ע"י התכללותם להיות לאחדים כאחד, שזהו מצד אור עליון16, שהאיר בכניסתם לארץ בשביל להשלים את הכוונה דדירה בתחתונים, ולכן נפעל שלימות ענין הערבות בכניסתם לארץ דוקא17 – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית)18, ונדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1140 ואילך.

***

ז. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה כי כארץ תוציא צמחה וגו'.

***

ח. חודש אלול בכלל הוא זמן התשובה.

בתשובה בכלל ידוע שישנם ב' מדריגות: תשובה תתאה ותשובה עילאה19.

והנה, ע"פ הסדר הרגיל שצריך לילך מלמטה למעלה – יש להתחיל עם תשובה תתאה, ומזה באים אח"כ לתשובה עילאה. אמנם,


15) תהלים קלט, יב.

16) והו"ע גילוי עצם הנשמה ששם הכל שוים, שכן, מצד כחות הגלויים יש חילוקים בין עליון לתחתון, ורק מצד ענינים עצמיים הכל שוים, ואדרבה, גילוי כחות העצמיים יכול לפעמים להאיר ברגל יותר מאשר בראש.

17) ואעפ"כ הי' הענין "אתם נצבים גו' לעברך בברית גו'" במדבר דוקא, ע"י משה – כי, הנתינת כח לענין התכללות דבנ"י היא מצד ענין הביטול, וכח זה ניתן ע"י משה, להיותו "עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" (בהעלותך יב, ג).

18) בשילוב שיחת ש"פ נצבים תשח"י.

19) ראה תניא אגה"ת פ"ד. ובכ"מ.