239

בס"ד. שיחת ליל כ"ט אלול, ה'תשי"ט.

בלתי מוגה

א. מהתחלת השנה מדברים אודות "ופרצת",

ואעפ"כ – אינני יודע מהי הסיבה לכך, ולמאי נפק"מ, אבל – בנוגע לפועל, הנה במשך כל הזמן לא נראית עדיין שום הזזה!

מה עוד יכול הנני לעשות בזה?! – דברתי, בקשתי וכתבתי, פעם ופעמיים ועד עשרה פעמים, ובמשך השנים אולי גם עד מאה פעמים, ולפועל, לא נעשה מאומה, לא בענינים הפרטיים, ולא בענינים הכלליים.

בענינים הפרטיים – היו מונחים ב"קטנות", דברים קטנים,

– וכמשל כ"ק מו"ח אדמו"ר1 אודות שנים שמבקשים "פנינים" ("פּערל"), האחד רוצה (תבשיל הנקרא) "פּערל" (גריסים) בתוך המרק... והשני רוצה מחרוזת פנינים שעונדים על הצוואר! –

ובפרט בענינים הכלליים שבהם לא הי' כלל "ופרצת", כי אם באופן של צמצום; יותר צמצום או פחות צמצום.

ובעמדנו ביום האחרון של שנת תשי"ט – הנני להציע ההצעה דלקמן.

ב. ובהקדמה:

באמת2 מצינו בפסוק3 שיום הכיפורים נקרא בשם ראש השנה. אמנם, בפסוק אפשר לפרש שמדובר אודות שנת היובל4. אבל ע"פ ביאור הצמח צדק5 הרי כן הוא בכל שנה6.

גם ע"פ נגלה שייך יוהכ"פ לר"ה – כפי שמצינו בענין שילוח עבדים, ש"מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין


1) ראה גם מכתב כ' מנ"א שנה זו (אג"ק חי"ח ע' תקא).

2) סעיף זה – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפס בהוספות ללקו"ש ח"ט ע' 387. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ, ופרט מהנחה בלתי מוגה.

3) יחזקאל מ, א. וראה תוד"ה ואת – נדרים כג, ב. רא"ש סוף יומא.

4) פרש"י עה"פ – מערכין יב, א.

5) שיום הולדתו בערב ראש השנה (מהנחה בלתי מוגה).

6) ראה לקו"ת דרושי ר"ה נח, א – בהגהה: "יוהכ"פ נק' ג"כ ר"ה בכתוב, והוא בחי' .. פנימיות .. ובראש השנה בסוד החיצונית". וראה גם שם סד, א.