בס"ד. ש"פ וישב, א' דחנוכה, מבה"ח טבת, ה'תש"כ

231

(הנחה בלתי מוגה)

נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ כו', מצותה משתשקע החמה כו' עד דכליא רגלא דתרמודאי1. והנה, מצות נר חנוכה היא בנר ואור, שענינם הוא נר מצוה ותורה אור2, ומצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ היינו שהכוונה היא שיאיר בחוץ. וצריך להבין3, למה נשתנתה מצות נר חנוכה משאר המצוות שבנרות, כמו נרות המקדש ונרות שבת שענינם הוא בפנים דוקא, שהרי נרות שבת ענינם להאיר את הבית, וכידוע שטעם מצות נרות שבת הוא משום שלום בית4, הרי בודאי שצ"ל בפנים, וכן גם נרות המקדש הם בפנים דוקא, וכמו"כ הם בימין, הן נרות המקדש, שהרי שלחן בצפון ומנורה בדרום5, והן נרות שבת, כדאיתא בסידור האריז"ל6 שצריכים להיות מימין, וזמנם הוא מבעוד יום דוקא7, ומדוע נשתנה מצות נרות חנוכה בכל ענינים אלו.

והענין בזה, שנר חנוכה ענינו לפעול כליא רגלא דתרמודאי, דהנה תרמוד הוא אותיות מורדת, כדאיתא בספרי הקבלה8, וכן גם כפשוטו, שהיו עבדי שלמה שמרדו בו ונתערבו בין התרמודים כו'9, וזהו עד דכליא רגלא דתרמודאי, שע"י האור דנר חנוכה מכלים את ענין המרידה כו'10. והיינו מצד ריבוי האור שבנר חנוכה, דפירוש ריבוי האור הוא לא רק ריבוי בכמות, אלא גם ריבוי באיכות (כמבואר במ"א11), ומצד ריבוי האור פועלים הכליון בלעו"ז. וענין זה אינו בדרך מלחמה, כי אם בדרך ממילא, וע"ד משנת"ל12 בענין פדה בשלום נפשי13, שזהו אופן


1) שבת כא, ב.

2) משלי ו, כג.

3) ראה ריש וסוף ד"ה נר חנוכה תרע"ה (המשך תער"ב ח"ב ע' תשפד. תשצג).

4) שו"ע אדה"ז או"ח סרס"ג ס"א.

5) יומא כא, ב.

6) במקומו. משנת חסידים מסכת ליל שבת פ"ג מ"ח.

7) שבת כג, ב. ועוד.

8) עמק המלך שער קרית ארבע ריש פרק קיא (קח, א). קהלת יעקב ערך תרמוד.

9) ראה יבמות טז, ב. לקו"ש ח"ג ע' 811 הערה 3. ועוד.

10) ראה גם אוה"ת בראשית (חנוכה) ח"ה תתקמב, א.

11) ראה תו"מ ח"ט ע' 179. וש"נ.

12) ד"ה פדה בשלום די"ט כסלו (לעיל ע' 157 ואילך).

13) תהלים נה, יט.