מכתב כללי

282

ב"ה, ששי בשבט, ה'תש"כ,

שנת המאתים להסתלקות הבעש"ט ז"ל.

ברוקלין, נ.י.

לכל אחד ואחת מאנ"ש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בטח יום והתועדות ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה לגנזי מרומים, בארצות חיי החיים, הילולא העשירי יהי' קודש (מכל מקום. ועוד יותר ובעיקר – על ידי ובעניני עבודה מלמטה למעלה) ולהמשיך הקודש (על ידי ובעניני עבודה מלמעלה למטה) בכל עשר הכחות דשתי הנפשות ובעולם שנברא בעשרה מאמרות – על ידי עשר סוגי פעולות האדם,

לעשות חשבון צדק מהנעשה בעשר השנים, להשוות להאפשר ושצריך הי' להעשות ולהחליט באופן פנימי למלאות ולהוסיף הלוך ואור.


הילולא העשירי: וזה לשון בעל ההילולא במכתבו משנת ת"ר צדיק: . . . השנה הזאת היא השנה העשירית לעלות הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה לגנזי מרומים בארצות חיי החיים. עלמא עילאה כגוונא דעלמא תתאה. כל אחד לפי מעלתו בחכמה וידיעה וביותר ברגש פנימי (טיעפען געפיהל) בין יבין עילוי מעלת עלמא עילאה על עלמא תתאה. בעלמא תתאה מספר העשר הוא מספר מקודש, ומה גם בעלמא עילאה, שקדושתו קדושה עצמית ועילויו עילוי עצמי, מספר העשר הוא מקודש נעלה ונשגב אף מרומם (בקונטרס ח, ניו יארק, ת"ר צדיק).

העשירי יהי' קודש: ראה זח"ב רעא, א. בחיי ר"פ תרומה. מים רבים – תרל"ו פל"ב ואילך.

מכל מקום: ראה בכורות נח, ב.

דשתי הנפשות: ראה קיצורים והערות לתניא ע' פג.

עשר סוגי: ראה רמב"ם הל' דעות רפ"ה.

צדק: ראה תורה אור לז, א. שערי אורה ד"ה רני ושמחי פ"ג.

באופן פנימי: ראה קונטרס העבודה פ"ו.

נדפסה בסה"מ תש"א בתחילתו. לקו"ש ח"ו ס"ע 290 ואילך. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חי"ט אגרת ז'קפו.

ששי בשבט: נתבאר בשיחת יו"ד שבט סמ"ב ואילך (לקמן ע' 335 ואילך).

בקונטרס ח: ולאח"ז באגרות-קודש שלו ח"ב ע' רלא ואילך.