446

האלקית ועשר כחות של נפש הטבעית. ואילו בתורה – נקראים הם בשם "בני ישראל".

השם "יהודים" – הוא ע"ש ענין המס"נ:

איתא בגמרא154 "אמאי קרי לי' יהודי" – אף שלא הי' משבט יהודה – "על שום שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בע"ז (שהוא "כמודה בכל התורה כולה"155) נקרא יהודי".

והרי הכפירה בע"ז היתה אז מתוך מס"נ, שלכן, רק "מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה", ואילו "כל עבדי המלך . . כורעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך"156.

ואילו השם "(בני) ישראל" – איתא בספרי קבלה157 ש"ישראל" ר"ת יש ששים ריבוא אותיות לתורה, כנגד ששים ריבוא נשמות ישראל (והיינו, שכל נשמה פרטית היא "ענף" מא' מששים ריבוא הנשמות שהם שרשים158), שכל נשמה יש לה אות בתורה.

והענין בזה – שהכח והוראת-הדרך על ענין המס"נ ("יהודים")  הוא מהאות בתורה שיש לכל אחד מישראל.

עד כאן תוכן תורת הבעש"ט.

לד. והנה, כמו בכל ענין בתורה, ובפרט בתורתו של נשיא ישראל – יכולים ללמוד מתורת הבעש"ט הנ"ל כו"כ פרטים:

ספר תורה, שיש בה קדושה נעלית ביותר – נעשית ע"י צירוף כל האותיות שבתורה, ואם חסרה אות אחת בתורה, לאו דוקא בפסוק "אנכי הוי' אלקיך"<21>, אלא איזו אות בתורה שתהי', אזי הס"ת פסולה (כמבואר בזהר159).

ועד"ז בנוגע לששים ריבוא נשמות ישראל, שבצירוף כולם יחד נעשית הקדושה של הס"ת הכללי, שמורכב מששים ריבוא האותיות שבתורה.

וכאשר נשמת איש ישראל מתקשרת עם שרשה בתורה, אזי מתגלה בה כח המס"נ שהי' אצלה לפנ"ז בהעלם, והמס"נ פועלת – כמו בימי הפורים – לא רק שיהי' "ונהפוך הוא", אלא גם ש"רבים מעמי הארץ מתיהדים".


154) מגילה יג, רע"א.

155) קידושין מ, א.

156) אסתר ג, ב.

157) מג"ע אופן קפו.

158) תניא פל"ז (מח, א).

159) ראה זח"ג עא, א. תקו"ז תכ"ה.