בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תש"כ

482

(הנחה בלתי מוגה)

אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה1. וידועים הדיוקים בזה2, מ"ש משכן משכן ב' פעמים, ובמשכן הב' נאמר משכן העדות, ועוד כמה דיוקים שהקשה באלשיך3, וקצתם הובאו גם בלקו"ת4. ונקודת הענין, דממ"ש משכן משכן ב' פעמים, מוכח, שיש שני מדריגות במשכן, ומדריגה הב' דמשכן היא בחינת עדות. והנה, כללות הענין דאלה פקודי גו' קאי על מ"ש לעיל מיני' (בפרשה הקודמת5) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, שזוהי ההכנה לעבודת המשכן, וגמר הענין מ"ש כאן אלה פקודי גו'. וכיון שבענין אלה פקודי המשכן יש ב' בחינות משכן, הרי מובן, שגם בענין ההכנה דויקהל משה גו' ישנם ב' בחינות שהם בהתאם לב' הבחינות שבמשכן. והענין בזה, דהנה כתיב6 ששם עלו שבטים שבטי י-ה עדות לישראל, שתחילה נאמר שבטים סתם ואח"כ נאמר שבטי י-ה, שהם ב' בחינות בשבטים, ובבחי' שבטים הב' נאמר עדות לישראל, שהם בחי' עדות. וכמו"כ הוא בענין המשכן, שיש ב' בחינות משכן, משכן סתם ומשכן העדות.

ב) וביאור הענין, דהנה, שבט7 הוא מלשון המשכה8, כמו כוכבא דשביט9, שאור הכוכב נמשך והולך לחוץ, וכמו ענף האילן הנמשך מן האילן לחוץ. וב' פרטים בזה, הא', שהוא נמשך לחוץ, והב', שגם כאשר נמשך לחוץ הרי הוא מגוף האילן ודבוק בו. וכמו"כ הוא בענין השבטים, שהם המשכה מהאבות, שהאבות (אין קורין אבות אלא לשלשה10) הם בחינת מרכבה דאצילות, והשבטים הם ההמשכה מבחי' מרכבה דאצילות לבי"ע עד למטה בעוה"ז (בדוגמת המשכת הכוכב,


1) פרשתנו (פקודי) לז, כא.

2) לקו"ת ר"פ פקודי (ג, א). תורת חיים שם (תרמז, ב. תרנה, ב – בהוצאה החדשה ח"ב תמב, ג. תנב, א).

3) עה"פ.

4) שם.

5) ריש פרשתנו (ויקהל).

6) תהלים קכב, ד.

7) בהבא לקמן – ראה ד"ה ויקהל תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה ע' קלז ואילך). תרל"ד (סה"מ תרל"ד ע' קמד ואילך). וראה גם ד"ה זה באוה"ת ויקהל ע' ב'פו.

8) ברכות נח, ב.

9) ראה גם תו"א ויחי קג, ב. סה"מ תרפ"ט ע' 179. וש"נ.

10) ברכות טז, ב.