בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תש"כ

17

(הנחה בלתי מוגה)

העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית1, וצריך להבין2, דאיתא במד"ר פ' וירא3, שאמר הקב"ה לאברהם אבינו, אתה אמרת והשענו תחת העץ4, חייך שאני פורע לבניך במדבר, ובישוב, ולעתיד לבא, במדבר שנאמר5 פרש ענן למסך, בישוב שנאמר6 בסוכות תשבו שבעת ימים, לעתיד לבוא שנאמר7 וסוכה תהי' לצל יומם, ונמצא, שכל ענין הסוכה הוא מצד זה שאמר אברהם אבינו והשענו תחת העץ, תחת האילן, וא"כ אינו מובן טעם הפסול דהעושה סוכתו תחת האילן.

ויובן זה בהקדים ביאור ענין חודש תשרי, שכל הענינים שבו הם ענינים כלליים על כל השנה8, ובכללות יש בחודש זה ב' ענינים, הענינים עצמם, וההתגלות שלהם, שזהו מ"ש9 תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, והיינו, שענינים אלו שבראש השנה וביום הכיפורים הם בכסה, הרי הם באים בהתגלות ליום חגנו. והענין בזה, דהנה, כללות החודש הו"ע השופר, בחודש שופר. וענין השופר הוא כמ"ש הרמב"ם10 אע"פ שתק"ש בר"ה גזירת הכתוב, רמז יש בו וכו', שהו"ע התשובה דר"ה, לאחרי הקדמת עבודת התשובה דחודש אלול ובפרט בימי הסליחות. ואח"כ ניתוסף בזה בעשי"ת שאז יש נתינת כח מלמעלה, כמ"ש11 דרשו הוי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ועד לגמר הענין ביום הכיפורים, שנאמר בו סלחתי כדברך12, היינו, שפועלים הכפרה והריצוי על כל עניני הפגמים


1) סוכה פ"א מ"ב.

2) ראה גם רד"ה זה תרד"ע (המשך תער"ב ח"א ע' תיג). ועוד.

3) ב"ר פמ"ח, י. וראה גם במדב"ר פי"ד, יב.

4) וירא יח, ד.

5) תהלים קה, לט.

6) אמור כג, מב.

7) ישעי' ד, ו.

8) ראה מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' שעט. אוה"ת סוכות ע' א'תשנו. ברכה ע' א'תתסו. סה"מ תרנ"ד ע' לו. תרנ"ו ע' רעח. תש"ב ע' 49.

9) תהלים פא, ד. ר"ה ח, סע"א ואילך. וראה לקו"ת דרושים לר"ה נד, סע"ג ואילך. סידור (עם דא"ח) רלה, ב. ועוד.

10) הל' תשובה פ"ג ה"ד. וראה המשך תרס"ו ע' ב ואילך. סה"מ תרח"ץ ע' טו. ה'שי"ת ע' 8 ואילך.

11) ישעי' נה, ו. ר"ה יח, א. יבמות מט, ב. קה, א. רמב"ם שם פ"ב ה"ו.

12) שלח יד, כ. וראה תנחומא פקודי יא. פרש"י תשא לג, יא. עקב ט, יח. תוד"ה כדי ב"ק פב, א. וראה לקו"ש חלק כד ע' 570 הערה 10.