146

גדולה, שכן, כל זמן שיש מקום ששם לא הגיעו המעיינות, הרי לא נתקיים עדיין "יפוצו מעינותיך חוצה", שהרי ישנו "חוצה" הימנו.

בהפצה גופא ישנם כמה אופנים:

יש הפצה ע"י כתב ודפוס. אבל, עדיין אין זה התכלית, כי, עי"ז מגיעים רק במקום מסויים – המקום שבו נמצא הדבר הנכתב והנדפס.

יש הפצה ע"י דיבור, שכן, קול האדם יוצא והולך חוץ ממנו, ועד שהולך ומתפשט בכל העולם כולו.

– כ"ק מו"ח אדמו"ר הזכיר פעם46 מאמר החוקרים (אף שבדרך כלל לא אחז מעניני חקירות שהם לשם חקירה בעלמא, ולא בנוגע לפועל), שכאשר אדם מפהק בריגא (באותו זמן הי' כ"ק מו"ח אדמו"ר בריגא), הרי זה פועל גם על האויר שבציר הצפוני, כיון שכל האוירים קשורים זב"ז. –

אבל אעפ"כ, התפשטות הדיבור מרחוק יותר דורשת אריכות זמן, ועוד זאת, שככל שהדיבור הולך ומתפשט רחוק יותר נעשה הקול חלש יותר, ועד שבריחוק מקום ביותר אינו יכול להשמע לאוזן.

אך ישנו אופן של הפצה ע"י דיבור באמצעות הרדיו47, שמעלתו היא – בשתים: שאינו נחלש, והיינו, שבאותו תוקף שיוצא מפה האדם, הולך ומתפשט באותו תוקף עד סוף העולם, כך, שאם הדברים הם יוצאים מן הלב, הנה בכל מקום שבאים הרי הם נכנסים אל הלב48; וגם, שהתפשטות הדיבור היא ללא אריכות זמן, והיינו, שאף שצריך איזה שהות זמן, שהרי כל הדברים שבעוה"ז הם בגדר הזמן, מ"מ, הרי זה במהירות גדולה, כמו מהירות האור.

ובהקדם הביאור בנוגע למעלת האור – כמובן מהענינים ש"אור" הוא משל אליהם.

וע"ד שמצינו בגמרא49 על הפסוק50 "ראה חיים עם אשה אשר אהבת", "אם אשה ממש היא . . אם תורה היא כו'", שבזה מודגשת מעלת האשה – הן "אם אשה ממש היא", וגם "אם תורה היא", הרי כיון שהמשל על זה הוא מ"אשה ממש", הרי מובן מזה גודל מעלת האשה.


46) ראה גם סה"ש תש"ב ע' 23. אג"ק חט"ז ס"ע קפה.

47) ראה "היום יום" שלשלת היחס כו' שנת תש"כ: "החלו שיעורי תניא בראדיא". וראה גם מכתב ט"ז כסלו שנה זו (אג"ק חי"ט ע' צה).

48) ראה ס' הישר לר"ת שי"ג. הובא בשל"ה סט, א.

49) קידושין ל, ב.

50) קהלת ט, ט.