203

עם זמן, הרי זה פועל גם עלי' אצל "הוא בחיים", מידי פעולה בפעולה מידי שנה בשנה.

ומזה מובן גם בנדו"ד, שע"י קיום התקנה הנ"ל למטה, הרי היא מתקיימת גם למעלה, ומתחיל הסדר של אמירת קאַפּיטל פ"א.

וזהו גם מה שמצינו ברשימה של כ"ק מו"ח אדמו"ר103, בעל השמחה, שרשם כאשר מלאו פ' שנה לאביו (לאחרי הסתלקותו), שראה בחלום חזיון שאביו אומר מאמר חסידות על פסוק בקאַפּיטל פ"א בתהלים, שאז מתחיל זמן אמירתו. ומזה מובן שכן הוא גם בנדו"ד.

כא. בקאַפּיטל הנ"ל מדובר גם אודות עבודת האדם ומה שנותנים לו על זה מלמעלה – שזהו מ"ש<75> "הרחב פיך ואמלאהו".

ואיתא בגמרא במסכת ברכות<76>: "בשאלה שאני" (שהשואל שואל כעני על פתח שאינו מרים ראש לשאול שאלה גדולה – פרש"י), ופריך, "בשאלה נמי הכתיב הרחב פיך ואמלאהו", ומשני, "ההוא בדברי תורה כתיב" (משא"כ בשאלת צרכי האדם).

ומביא הצ"צ<96>: "וכ' מהרש"א וסמיך לי' אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים<75>, שאל תחשוב שלא אוכל למלא כל שאלתך, הרי אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים, אשר ראית שם היכולת בידי למלא כל משאלותיך בדברי תורה",

ומבאר: "ויש לפרש כל שאלתך ע"ד שביקש דוד גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך104 . . שיאיר הקב"ה עינינו בסודות המצות . . ועז"א שלא לחשוב שלא אוכל למלא כו', הרי אנכי כו', פי'105 כי במצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה106, והעלם על כנפי נשרים107, עד שבחמשים יום זכו לקבל התורה פנים בפנים108, כמ"כ לא יפלא ממני למלא שאלתך בדברי תורה".

ומוסיף לדייק במ"ש "ואמלאהו", ש"יש להעיר ממ"ש109 ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר כו'".


103) ראה רשימתו שנעתקה בתו"מ ח"ב ע' 207 הערה 16. וראה גם שיחת י"ב תמוז תשי"ז סמ"א (תו"מ ח"כ ריש ע' 141). וש"נ.

104) תהלים קיט, יח.

105) דלכאורה, מצד הענין דיצי"מ צריך להיות "הרחב פיך ואמלאהו" בענינים גשמיים, בדוגמת היציאה ממצרים משעבוד לחירות? ועל זה מבאר כבפנים.

106) זו"ח ר"פ יתרו.

107) יתרו יט, ד.

108) ואתחנן ה, ד.

109) משלי כד, ד.