בס"ד. שיחת יום א' פ' פינחס, ט"ו תמוז ה'תש"כ.

236

– במחנה-קיץ "גן ישראל", סוואַן-לייק, ניו-יארק*

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה. אח"כ אמר "לחיים", וצוה לחלק לילדים "סודה" עבור אמירת "לחיים"].

א. הדברים שאדבר עתה – מיועדים עבור הילדים שנמצאים במחזור זה, וגם עבור הילדים שיהיו בשני המחזורים הבאים, בתוככי כל בנ"י, כל ילדי ישראל,

– ואהי' חייב הכרת תודה לאלו שימסרו את הדברים לילדי ישראל בכל מקום שהם –

כיון שדברים אלו הם דברי רבותינו, המיודעים לכל ילד יהודי באשר הוא שם, הן ילד והן ילדה, הן צעירים והן מבוגרים.

אלו שאינם מבינים אידיש – מסתמא ימסרו להם תוכן הדברים בשפה שהם מבינים.

*

ב. נמצאים אנו עתה במחנה-קיץ ("קעמפּ") הנקרא "גן ישראל", שפירושו, גן של יהודים, אשר, כל אחד מהם נקרא בשם ישראל.

בחירת השם "(גן) ישראל"1 – אף שיהודים נקראים בשמות נוספים, כמו יעקב וכיו"ב – היא גם בגלל ש"ישראל" הוא שמו של הבעל-שם-טוב, שגילה את תורת החסידות ואת ההנהגה החסידית כיצד להתנהג בעולם, ומסר זאת לכל בנ"י, באופן שקימעא קימעא יגיעו הדברים לכל אחד מישראל, שיתנהג באופן כזה.

וכיון שצדיקים הם תמיד חיים2, עי"ז שלומדים תורתם ומתנהגים ע"פ הוראותיהם3 – הרי השם "גן ישראל" הוא שם חי ("אַ לעבעדיקער נאָמען"), ע"ש "ישראל" חי ("אַ לעבעדיקער ישראל"), שהוא הבעש"ט.


*) בנוגע לכללות הביקור – ראה בארוכה "בנאות דשא" (קה"ת, תשנ"ג) פ"ג (ע' 82 ואילך).

1) ראה גם שיחת ט"ו תמוז תשי"ז (במחנה-קיץ "גן ישראל") ס"ג (תו"מ ח"כ ע' 173). וש"נ. לעיל ע' 162.

2) ראה ברכות יח, סע"א.

3) ראה תענית ה, ב.