בס"ד. ר"ד יום ב' דחג הפסח, ה'תשי"א.

27

– לאחר תפלת מנחה –

בלתי מוגה

[כמה מאנ"ש שי' ניגשו לכ"ק אדמו"ר שליט"א וביקשו ממנו לומר דא"ח, ואמר:]

ענינו של חג הפסח הוא המשכה מלמעלה למטה1, אבל, ביום שני דפסח מתחילה העבודה דספירת העומר2, שענינה העלאה מלמטה למעלה1, ובמילא, צריכה להיות העבודה בכח עצמו ("מ'דאַרף אַליין טאָן").

**********

1) ראה לקו"ת ויקרא ג, א. אמור לה, ב ואילך. ובכ"מ.

2) ברשימה נוספת, שדיבר גם אודות אמירת "הרחמן" בספירת העומר.