בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשי"ב

פא

(הנחה בלתי מוגה)

להבין1 ענין שמחת תורה מה שישראל משמחים את התורה, שהסדר בזה הוא שמשמחים את התורה לא ע"י לימוד בתורה ויגיעה בתורה אלא ע"י ניגונים וריקודים2. וידוע הדיוק בזה3, איך אפשר שישראל ישמחו את התורה, היינו שימשיכו שמחה בתורה. ויש לפרש הדיוק בעומק יותר, דלפי פשטות הענין משמע שהמשכת השמחה ע"י ישראל היא בכל הדרגות שבתורה, גם דרגת המתנה שבתורה שהיא נעלית שלא בערך מישראל, וצריך להבין איך יכולים ישראל להמשיך שמחה גם בבחינה זו.

וביאור הענין בפרטיות, הנה בתורה יש בדרך כלל ג' מדריגות4, בחינת ירושה שבתורה שע"ז נאמר5 תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב, וענין זה שבתורה שעליו ארז"ל6 התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, שזה נמשך ע"י יגיעה, וענין המתנה שבתורה, שע"ז אנו מברכים נותן התורה שהיא בבחינת מתנה, וע"ז ארז"ל7 שמשה הי' לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה. וההפרש ביניהם הוא, דענין הירושה הוא לכל ישראל בשוה בלי חילוק במעמד ומצב דישראל, וכמו ירושה בפשטות שאינה תלוי' במצב היורש, דגם קטן וכיו"ב יורש הכל8. וזהו9 דיוק לשון הכתוב מורשה קהילת יעקב, דגם מי שהוא במדריגת יעקב, יו"ד עקב10, למטה ממדריגת ישראל אותיות לי ראש11, גם הוא מקבל בחינת הירושה שבתורה, משום שבאה אליו בדרך ממילא. וענין


1) לכללות המאמר - ראה ד"ה להבין ענין שמחת תורה עטר"ת (סה"מ עטר"ת ע' לא ואילך). וראה בהנסמן לקמן הערה 15.

2) ראה סה"מ עטר"ת שם. סה"מ תרפ"ט ע' 57. תש"ו ע' 40.

3) ראה סה"מ תש"ו שם. ובהקיצור שם.

4) בהבא לקמן - ראה המשך וככה תרל"ז פרק סו. סח. סה"מ תר"ל ע' פז ואילך. תרנ"ד ע' כו ואילך. תרפ"ד ע' רי ואילך. ע' רכב ואילך. תש"ב ע' 39 ואילך. ד"ה שלח לך תשי"א (תורת מנחם - התוועדויות ח"ג ע' 168). ד"ה לה"ע שמח"ת תשמ"ו.

5) ברכה לג, ד.

6) אבות פ"ב מי"ב. וראה פרש"י ומדרש שמואל לאבות שם.

7) נדרים לח, א. שמו"ר פמ"א, ו.

8) ראה נדה מד, רע"א במשנה.

9) ראה סה"מ תרפ"ד שם (ע' ריג. ע' רכה).

10) ראה תו"א ר"פ ויצא. ובכ"מ.

11) ראה סהמ"צ להצ"צ טו, סע"ב (בשם הזהר). ועוד.