בס"ד. שיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ב.

פח

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

אח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א מאמר ד"ה להבין ענין שמחת תורה.

קודם התחלת המאמר אמר:

בנוגע ל"שמחת תורה" ישנם שני פירושים: (א) התורה היא בשמחה, ולכן שמחים גם ישראל בשמחתה של התורה, וכלשון הפיוט "שישו ושמחו בשמחת תורה", היינו, שישראל שמחים בשמחת התורה, (ב) יתירה מזה - שישראל משמחים את התורה.

***

ב. [כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה לאנ"ש שהגיעו מערי השדה לומר "לחיים", ואח"כ אמר:]

אנ"ש שנמצאים בערי השדה נמצאים תמיד בתנועה של מיצר ודאגה על כך שמקומם בערי השדה, והיו מעדיפים להיות כאן.

והמענה אליהם - שצריכים לזכור שתכלית הכוונה היא דירה בתחתונים (כמדובר לעיל1), וככל שפועלים בתחתונים למטה יותר, ניתוסף יותר במילוי הכוונה דדירה בתחתונים.

והענין בזה:

ידוע2 המשל "כשצריכים להגבי' איזה דבר מן הארץ ע"י כלי ההגבהה הנקרא ליווע"ר, צריכים לאחוז בחלקים התחתונים שבו דוקא, כמו בהגבהת כותלי בית, שצריכים להתחיל להגבי' הקורה התחתון דוקא, ואז ממילא יוגבהו גם העליונים הימנו, משא"כ אם הי' מתחיל מאמצע הכותל לא הי' מגבי' התחתונים".

ודוגמתו בנמשל בנוגע לכוונה דדירה בתחתונים - שהגבהת התחתונים (לעשות מהם דירה לו ית') צריכה להיות מהחלק התחתון שבתחתונים גופא, שלכן, אע"פ שכללות עולמות בי"ע הם תחתונים,


1) בהמאמר (לעיל ע' 85).

2) תו"א בראשית ד, א.