בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון ה'תשי"ב.

קט

בלתי מוגה

א. כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר1 שבשבת בראשית הי' הצמח-צדק נוהג להאריך בהעברת הסדרה, באמרו הטעם, שכפי שנעמדים (בשבת בראשית) כך הולך ונמשך כל השנה ("ווי מען שטעלט זיך, אזוי גייט עס")2.

כמו כן סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר1 שהצמח-צדק הי' נוהג להעביר הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום, עם פירוש רש"י ופירוש הרמב"ן, פסוק בפסוק3. - אלא שלא פירש אם הי' נוהג כן בשבתות כל השנה או בשבת בראשית בלבד.

ובכל אופן, האריכות בהעברת הסדרה הו"ע השייך לשבת בראשית, מטעם האמור, שנוגע לאופן העמידה על כל השנה - בתנועה של התרחבות והתפשטות.

ומובן, שענין זה הוא גם בנוגע לצרכיהם הגשמיים של בנ"י, דכיון שאצל בנ"י כל הענינים הם ע"פ תורה, הרי, העמידה בתנועה של התרחבות והתפשטות בשבת בראשית בנוגע לקריאת הסדרה, הפרשה הראשונה שבתורה, מהוה הוראת-דרך להקב"ה על כל השנה כולה בנוגע לכל עניניהם של בנ"י שיהיו בהתרחבות ובהתפשטות.

וזהו גם הטעם למנהג ישראל - "מנהג ישראל תורה הוא"4 - להוסיף בשבת בראשית בקניני מצוה ועניני שמחה יותר משאר השבתות (כולל גם שבתות מברכים), כאמור, שאופן העמידה בשבת בראשית נוגע על כל השנה כולה5.

ב. ויש לקשר ענין זה גם עם תוכנה של פרשת בראשית (נוסף על היותה הפרשה הראשונה בתורה):


1) ראה "רשימות" (יומן) חורף תרצ"ה, ווין (חוברת קפה ע' 8).

2) ראה גם שיחת ש"פ בראשית תש"ה ס"ד - י"ל בקונטרס שמע"צ-שמח"ת שנה זו (נדפס בסה"מ תש"ט ע' פב. ולאח"ז בסה"ש תש"ה ע' 65). תורת מנחם - התוועדויות ח"ב ע' 64. וש"נ.

1) ראה "רשימות" (יומן) חורף תרצ"ה, ווין (חוברת קפה ע' 8).

3) ראה גם סה"ש תש"ב ע' 27.

4) ראה תוד"ה נפסל - מנחות כ, ב. שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס קפ. סתל"ב סי"א. סתצ"ד סט"ז.

5) ראה גם התוועדויות תש"נ ח"א ע' 294 ואילך.