בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ב

קיז

(הנחה בלתי מוגה)

ויהיו1 חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה2, והקשה בזהר3, מאי שנא הכא שרה דכתיב מיתתה באורייתא מכל נשי דעלמא דלא כתיב הכי מיתתן באורייתא, א"ר חייא ולאו והכתיב4 ותמת רחל וכו' א"ר יוסי בכולהו לא כתיב כמה דכתיב בשרה דאתמר ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה דהא בכולהו לא אתמנין יומין ושנין כמו לשרה, בכולהו לא כתיב פרשתא חדא בלחודהא כמו לשרה. וממשיך בזהר שם5, דאתת חוה לעלמא אתדבקת בהאי חויא ואטיל בה זוהמא וגרמא מותא לעלמא ולבעלה, אתא נח לעלמא מה כתיב בי'6 וישת מן היין וישכר ויתגל גו', אתת שרה ונחתת וסלקת ולא אתדבקת בי' כד"א7 ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, ובגין דאברהם ושרה לא אתדבקו בי' בגין כך זכתה שרה לחיים עילאין לה ולבעלה כו', ועל דא ויהיו חיי שרה דזכתה בהו בכולהו ולא כתיב בכולהו נשי ויהיו חיי חוה וכן בכלא, היא אתדבקת בחיין ועל דא דילה הוו חיין.

וצריך להבין, דמאחר ששאלת הזהר היא מאי שנה שרה מכל נשי דעלמא (משא"כ באנשים מצינו שנאמר בהם לשון ויהיו חיי גו', כמו באברהם ישמעאל יצחק ויעקב כו'), א"כ למה הובא בהמשך הדברים הא דאתא נח לעלמא וכו'. ומשמעות הענין, שכל זה הוא ענין אחד, דזה


1) לכללות המאמר - ראה ד"ה ויהיו חיי שרה עטר"ת (סה"מ עטר"ת ע' פז ואילך). חלק מד"ה הנ"ל עטר"ת מיוסד על ד"ה תחת אשר לא עבדת גו' במאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' עה ואילך; ד"ה הנ"ל במאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ב ע' תרפב ואילך. וחלק מד"ה הנ"ל מיוסד על ד"ה ויספו ענוים במאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' נא ואילך; ד"ה הנ"ל במאמרי אדמו"ר האמצעי נ"ך ע' כז ואילך. וראה עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל עטר"ת: המשך חג השבועות תרצ"ז (סה"מ תרצ"ז ס"ע 283 ואילך. ה'שי"ת ע' 225 ואילך). ד"ה עבדו את ה' בשמחה תרצ"ט (סה"מ תרצ"ט ע' 96 ואילך). ד"ה ויהיו חיי שרה תש"כ (סה"מ תש"כ ע' 27 ואילך). ד"ה הנ"ל תשמ"א (סה"מ מלוקט ח"ב ע' קמז ואילך).

2) ריש פרשתנו (כג, א).

3) ח"א קכא, ב ואילך.

4) וישלח לה, יט.

5) קכב, ב.

6) נח ט, כא.

7) לך יג, א.