בס"ד. שיחת יום ה' פ' ויצא, ז' כסלו ה'תשי"ב*.

קמז

- לעסקני ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש, בחדרו הק'** -

[לאחרי שחדב"נ הרה"ג הרה"ח וכו' ר' שמרי' גורארי'1 הציג את הנדיבים לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, באמרו, שהם מתעניינים מאד לטובת ישיבות תומכי תמימים, ונוסף על תמיכתם הכספית בעצמם, פועלים גם על אחרים בענין זה וכו', וסיים, שכעת באו הנדיבים כדי להוודע אודות מצב הישיבות, ולבקש את ברכתו הק' - אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

פתיחה

א. משמח אותי מאד - מה שנתכנסו יחדיו כדי להוודע ולשוחח אודות מצב הישיבות.

בידעי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע, כמו כן בשמעי מגיסי שי' אודות גודל התעניינותכם בהישיבות, בודאי שלמותר עלי להתעכב ולהדגיש את הנחיצות והצורך החיוני הקיים בישיבות תומכי-תמימים, והתהודה הגדולה שעליהן למצוא בקרב כל חובבי תורה.

דבר ודאי הוא, אשר התעניינותכם בישיבות בכלל, ובישיבות תומכי-תמימים בפרט, בתקפה קיימת גם עתה כפי שהיתה בעבר, ולא עוד, אלא שנתחזקה ביתר שאת.

כמו כל דבר חי, אשר הסימן על היותו חי מתבטא בגידול וצמיחת הדבר, כך, בודאי, צריכה השתתפותכם בהישיבות ליגדל ולשגשג בתוספת מרובה מכמו שהיתה מקודם.

ב. בשנים האחרונות, הנה כתוצאה מהמלחמות והמהומות שהתרחשו, ראינו, אשר הענינים שהיו נחשבים לנצחיים - נעלמו מן


*) נדפסה בלקו"ש ח"א ע' 63 ואילך. הוספות ללקו"ש חכ"ד ע' 505 ואילך.

**) בקשר עם ה"דינער" השנתי של ישיבות "תומכי תמימים" ליובאוויטש - מתקבלים ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א עסקני הישיבות, ובהזדמנות זו - נותן להם כ"ק אדמו"ר שליט"א את ברכתו ואומר שיחה מענינא דיומא (וראה גם מכתב כ"ג טבת שנה זו (אגרות-קודש ח"ה ע' קסא): "מוסג"פ .. רשימת השיחה לפני הבעה"ב עסקני הישיבה תו"ת בביקורם אצלי").

1) יו"ר ועד הפועל מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש (ראה אודותו - סה"ש תרפ"א ע' 28 הערה 2. וש"נ).