בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ב

ג

(הנחה בלתי מוגה)

(במאמר כ"ק אדמו"ר הזקן, רשימת הר"פ ז"ל1 איתא:)

כבוד2 מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו להודיע לבני האדם גבורותיו וכו'3, הנה מלכות עיקר בנינה מן הגבורות, דהיינו שיהי' יכול להיות מבחינת א"ס בי"ע עולם הנפרדים צריך להיות הסתרים וצמצומים, כי בבחינת אצילות איהו וגרמוהי חד4 כמשל כחות הנפש המתפשט במחדומ"ע וכו', כמו כן בבחינת אצילות אפילו הכלים הכל הוא בחינת אלקות, אבל בבי"ע עולם הפירוד אפילו מלאכים אשר צבא השמים לך משתחוים5 אעפ"כ הם בחינת יש ונפרד דבר חוץ בעל בחירה [וענין זה הוא דבר חידוש, שהרי מפורש בתניא6 שהמלאכים אינם בעלי בחירה, וכאן מבאר שהם בעלי בחירה7, ומביא ראי' ע"ז מזה ש]אפקוהו למט"ט8 וכו', לכן צ"ל מקודם בנינה מהגבורה שיוכל אחר כך ע"י הסתרים וצמצומים להיות בי"ע, דאם לא כן הי' הכל בבחינת אין סוף וכו', אך אם לא היו הגבורות ממותקו' הי' יכול להיות נפרדים לגמרי, לכן אברהם אתקין לכורסיי'9, וע"י שהגבורות ממותקים יוכל להיות ביטול בעולם הנפרדים צבא השמים לך משתחוים.

הנה בריש הורמנותא דמלכא גליף10 וכו' עלה ברצונו הפשוט שיהי' דירה בתחתונים11, אך אחר זה צ"ל ע"י העלאת מ"ן שיהי' לו תענוג מביטול הנבראים אשר כולא קמי' כלא חשיבי12 ואיך יוכל להיות


1) נדפס במאמרי אדה"ז הנחת הר"פ ע' קפו ואילך. וראה גם מאמר זה עם הגהות אדמו"ר הצ"צ בביאוה"ז שלו ח"א ע' שצו ואילך. והנחה אחרת מהמאמר במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתפה ואילך.

2) מכאן עד קטע המתחיל "והנה כל המבואר לעיל" הוא העתקה מרשימת הר"פ ז"ל בהוספת הגהות הבאות בחצאי ריבוע.

3) תהלים קמה, יא-יב.

4) ראה תקו"ז בהקדמה (ג, ב). תניא אגה"ק ס"כ.

5) נחמי' ט, ו.

6) רפל"ט.

7) ראה גם לקו"ת בהר מג, ד. מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' יד. ד"ה לדוד מזמור תרפ"ב פ"ה (קונטרס מאמרים תרפ"ב ס"ע 21). סה"מ תרצ"ז ע' 234.

8) חגיגה טו, א.

9) זח"ג צט, ב.

10) זהר ר"פ בראשית (טו, א).

11) ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא פל"ו. ובכ"מ.

12) זח"א יא, ב - ע"פ דניאל ד, לב.