בס"ד. שיחת* י"ט כסלו ה'תשי"ב.

קעט

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

א. במכתבו הידוע אודות הגאולה די"ט כסלו1 - כותב רבינו הזקן, בעל השמחה והגאולה: "ברם כגון דא צריך להודיע כי יום אשר עשה ה' לנו, יום י"ט כסלו .. כשקריתי בס' תהלים בפסוק2 פדה בשלום נפשי, קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מה' שלום".

וזהו אחד הטעמים לכך שבין מאמרי החסידות שנאמרו בי"ט כסלו ישנו ריבוי גדול של מאמרים שמתחילים בפסוק זה3,

[ובהקדמה - שכ"ק מו"ח אדמו"ר אמר פעם שרבותינו נשיאינו היו מדייקים ונזהרים ("מ'פלעגט זיך אויסרעכענען") בנוגע להתחלה חדשה של מאמר4],

- ישנם אמנם כמה התחלות למאמרי י"ט כסלו, ולדוגמא: בביאורי הזהר5 ישנו מאמר שמתחיל בפסוק6 "כי ישרים דרכי ה'", והוא מאמר שאמרו רבינו הזקן בי"ט כסלו תקס"ז7, אבל, כאמור, ישנם הרבה מאד מאמרים של י"ט כסלו שמתחילים בפסוק "פדה בשלום נפשי" -

שכן, מדברי רבינו הזקן שהגאולה היתה "כשקריתי בס' תהלים בפסוק פדה בשלום נפשי", מוכח, שיש קשר ושייכות ביניהם.

ומודגש יותר ע"פ שיטת הבעש"ט בענין השגחה פרטית,

כפי שמביא כ"ק מו"ח אדמו"ר בהמאמר שנדפס לקראת י"ט כסלו השתא8 ענין "השגחתו ית' על כל הנבראים שמשגיח על כל פרט ופרט",


*) רשימת השיחה נערכה ע"פ סרט ההקלטה שהגיע לידינו, וכפי הנראה, ה"ז רק חלק מההתוועדות (המו"ל).

1) אגרות-קודש שלו ח"א ע' צח. וש"נ (נעתק ב"היום יום" יט כסלו).

2) נה, יט.

3) ראה (לדוגמא) הנסמן בסה"מ מלוקט ח"ב ע' 3 הערה 18.

4) ראה גם לעיל ע' 132.

5) לאדמו"ר האמצעי - ר"פ וישלח (יט, ב ואילך).

6) הושע בסופו.

7) ראה "מפתח מאמרים - תקס"ז" בספר מאמרי אדה"ז תקס"ז בתחלתו (ע' IIV).

8) ד"ה כל המאריך באחד תרפ"ו פ"ג (נדפס בסה"מ קונטרסים ח"ג ע' יו"ד. ולאח"ז בסה"מ תרפ"ו ע' קנו). וראה שיחת ש"פ ויצא ס"ג (לעיל ע' 157 ואילך).