בס"ד. ש"פ וישב, כ"ג כסלו, מבה"ח טבת, ה'תשי"ב

רא

(הנחה בלתי מוגה)

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען1. ופירוש הכתוב הוא, שיעקב קבע את מושבו בארץ מגורי אביו יצחק. וצריך להבין2, דהרי כבר כתיב לעיל מיני'3 ויבא יעקב אל יצחק אביו וגו' ויגוע יצחק וימת, דמיתת יצחק היתה כמה שנים לאחרי שבא יעקב אליו, דמזה גופא מובן שלא היתה זו ביאת עראי אלא ביאת קבע, וא"כ מה מחדש הכתוב באמרו שיעקב קבע מושבו בארץ מגורי אביו יצחק. והנה במדרש4 איתא (והובא גם בפירוש רש"י5) בקש יעקב לישב בשלוה כו' אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה. ובזה מבואר החידוש שבכתוב וישב יעקב, שביקש יעקב לישב בשלוה. אך צריך להבין במה שאמרו שם אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים כו', והרי מכיון שיעקב ביקש לישב בשלוה מובן שידע יעקב כי מגיע לו השכר דישיבה בשלוה, ובפרט שמצינו ביעקב במקום אחר6 שהי' ירא שמא יגרום החטא, דמזה מובן דכאשר לא חשש שמא יגרום החטא אלא ביקש לישב בשלוה הרי בוודאי זה מגיע לו, ובאמת מובן הדבר גם ממה שאמרו רז"ל7 שלשה הטעימן הקב"ה מעין עולם הבא, דקאי על האבות, ולכן פשוט שיעקב בחיר שבאבות8 הי' ראוי שישב בשלוה, וא"כ תמוה ביותר מה שאמר הקב"ה לא דיין לצדיקים כו'.

ולהבין כל זה יש להקדים תחילה פרטי הענין דחנוכה. דהנה איתא בגמרא9, נר חנוכה מצותה משתשקע החמה כו', ולהלן שם, מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, והיכן מנח לה כו' משמאל כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. והנה יש שלש מצוות בנרות, נר המנורה שהיתה במקדש, נר שבת, ונר חנוכה. ומצינו חילוק בין נר חנוכה


1) פרשתנו לז, א.

2) ראה אברבנאל ואלשיך עה"פ. וראה אוה"ת פרשתנו ח"א רנא, ב. רד"ה וישב יעקב תרנ"ו (סה"מ תרנ"ו ע' שח). תרע"ה (המשך תער"ב ח"ב ע' תשעו). ועוד.

3) וישלח לה, כז. כט.

4) ב"ר פפ"ד, ג.

5) פרשתנו שם, ב.

6) ברכות ד, א. פרש"י וישלח לב, יא.

7) ב"ב טז, ב. וראה המשך תער"ב שם ריש ע' תשפד.

8) שער הפסוקים תולדות כז, כה. וראה ג"כ ב"ר רפע"ו. זח"א קיט, ב. קמז, ב.

9) שבת כא, ב ואילך.