בס"ד. שיחת ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ב*.

רכז

- לתלמידי ישיבת תומכי תמימים דברוקלין** -

א. כבוד קדושת הנשיאים האדמורי"ם זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - מייסדי1 ומנהלי הישיבה תומכי תמימים2 ליובאוויטש - אדיר הי' חפצם


*) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א באידיש ובלה"ק ונשלחה לכו"כ*, ונדפסה אח"כ בהוספות ללקו"ש ח"ב ע' 484 ואילך (באידיש), ו(רובה) בבטאון חב"ד חוברת יד ס"ע כו ואילך (בלה"ק). הבא לקמן - רשימת השיחה בלה"ק (בתוספת פרטים אחדים מרשימת השיחה באידיש).

וראה מכתב זאת חנוכה שנה זו (אגרות- קודש ח"ה ריש ע' קכ): "מוסג"פ רשימת השיחה מנר החמישי דחנוכה, אשר אמרתי לפני התלמידים שיחיו, אבל באמת שייכה היא לכל התמימים ובכלל ליהודי שומר תומ"צ, שבזה נכלל ג"כ הציווי הוכח תוכיח ואהבת לרעך כו' וד"ל" (וראה גם שם ע' רמו). ושם ע' קעד (בתרגום ללה"ק): "מוסג"פ רשימה ממה שאמרתי לפני התלמידים כשנכנסו אלי בחנוכה העבר, אבל שייכת היא לכל בנ"י, כי, כל עבודתם של בנ"י היא, כמ"ש ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שכל יהודי צריך להחשיב את עצמו לכהן, שענינו הוא להמשיך קדושה בעצמו ובפרט בבני משפחתו כו'".

**) ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א - נכנסו לחדרו הק' התלמידים השומרים את הסדר דלימוד החסידות בבוקר, גם אלה שהיו לכל הפחות ג' פעמים מי"ט כסלו**.

לאחרי שנכנסו התלמידים (ע"פ רשימה שהוכרזה ע"י המשפיע הרר"י דזייקאבסאהן) - הסתכל כ"ק אדמו"ר שליט"א על כל התלמידים, ואמר להמשפיע, שנמצאים כאן איזה תלמידים שאינם צריכים להיות נוכחים. המשפיע ענה, שיתכן שהם נכנסו שלא ברשותו (וניגש אל כ"ק אדמו"ר שליט"א ליתן את רשימת התלמידים שניתנה להם רשות הכניסה), ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א (כשבבת שחוק נסוכה על פניו הק'): "אז מען וויל גיין מיט חסד און רחמנות איז אנדערש, אבער ניט איצט איז די צייט"... והוסיף: "די וואס זיינען שוין דא וועט מען ניט ארויסווארפן".

כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר יד ימינו על מצחו הק', פניו הרצינו, והתחיל לומר את השיחה (המו"ל).

1) מייסדי לשון רבים, כי, בנוגע לפועל, הי' כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, המציע לאביו, כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לייסד ישיבה. אחרי דו"ד שהי' ביניהם, נסע כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) על האוהל (כך שמעתי סתם מכ"ק מו"ח אדמו"ר. ובודאי הכוונה להאוהל בליובאוויטש - היינו של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" וכ"ק אדמו"ר מהר"ש - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע), ובבואו משם אמר לכ"ק מו"ח אדמו"ר כי מקבל ההצעה.

2) אודות קריאת השם "תומכי תמימים" - ראה "התמים" ח"א ע' כג ואילך (אגרות- קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' שסה ואילך).

---------

*) ראה אגרות-קודש ח"ה ע' קח. ע' קלא (ושם: "אפשר שימים אלו יעשו ג"כ העתקה ללה"ק כו'"). ע' קסא. ע' קפז. ע' רכב (נעתק לקמן הערה 32). ע' רפו (ושם: "שהגהתי את ההעתקה גם בלה"ק כו'"). ועוד.

**) יש לציין, שבנר ה' דחנוכה נשלמו עשרת הימים עליהם דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחת י"ט כסלו (לעיל ע' 185 הערה 33).