בס"ד. שיחת* ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ב**.

רלב

בלתי מוגה

א. כל מאורע שבעולם הוא בהשגחה פרטית1, ובפרט מאורע בחיים של בני ישראל, ובפרטי פרטיות נישואין של בן ובת מישראל, שמכיון שתכליתו הוא שיהי' "בנין עדי עד"2 לדורי דורות - הרי זה בודאי בהשגח"פ.

ובהתאם לכך - יש לבאר הקשר והשייכות בין תוכן ענין החתונה והזמן שבו חל, שבהשגח"פ הוא בימי החנוכה (בנר החמישי3), וכדלקמן.

ב. במצות הדלקת נרות חנוכה מצינו שגם נשים מחוייבות בה, כדאיתא בגמרא4 "נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס".

ושני פרטים בזה:

א) "הגזירה היתה מאד עליהן"5, וכלשון הרמב"ם6 "פשטו ידם בממונם ובבנותיהם", וכמבואר בפירוש רש"י7. ב) ההצלה מהגזירה נעשתה ע"י אשה8.

ומפני זה - אף שמצות נר חנוכה היא מצות עשה שהזמן גרמא, וכל מ"ע שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה9 - מחוייבות בה גם הנשים.


*) נדפסה בהוספות ללקו"ש ח"ל ס"ע 311 ואילך. - בהוצאה זו באו כמה שינויים והוספות ע"פ הרשימה המקורית (בלתי מוגה) שבספריית כ"ק אדמו"ר שליט"א (המו"ל).

**) בעת ה"קבלת פנים" של הרה"ח ד"ר אברהם אבא זעליגזאן - (באולם "שעטאו גארדענס" מנהטן)*.

---------

*) כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע אל אולם החתונה במנהטן משך זמן קצר לאחרי אמירת השיחה (וחלוקת דמי חנוכה) לתלמידי הישיבה (כנ"ל ע' 227 ואילך) - המו"ל.

1) כש"ט בהוספות סקי"ט ואילך. וש"נ.

2) ברכה ג' דברכות נישואין.

3) ולהעיר, שיום זה הוא שלימות הגאולה (בפעם השני') של כ"ק אדה"ז (בשנת תקס"א). וראה ס' בית רבי ח"א רפי"ט הערה א.

4) שבת כג, א.

5) תוד"ה שאף - מגילה ד, א.

6) ריש הל' חנוכה.

7) שבת שם (ד"ה היו). וכן בר"ן שם (ד"ה שאף). ועוד.

8) רש"י, ר"ן ותוס' שם. ועוד. וראה אנציק' תלמודית ערך חנוכה (ע' רמז). וש"נ.

9) קדושין כט, א.