בס"ד. שיחת ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ב.

רלג

[וידוע מה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר10, שאביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, כשהי' צריך לעזוב את ביתו לימי החנוכה, הי' מצווה לזוגתו הרבנית שטערנא שרה נ"ע, שהגם שתשמע ברכת הדלקת נר חנוכה מאחד הגברים, מ"מ תדליק נרות חנוכה בעצמה11].

ג. ויש לבאר טעם הדבר (בפנימיות הענינים) שההצלה דנס חנוכה באה ע"י אשה דוקא (שלכן מחוייבות - כאמור - בהדלקת נר חנוכה).

ובהקדמה12 - שלכאורה אינו מובן טעם מסירת-נפשם של בנ"י במלחמתם נגד היוונים, שהרי, ע"פ דין לא היו בנ"י מחוייבים, לכאורה, במס"נ זו, כי, גזירת היוונים היתה13 על מצוות שחל עליהן הדין ד"יעבור ואל יהרג"14.

וגם בנוגע להגזירה על "בנותיהם" (כנ"ל ס"ב), אשר איסור עריות הוא בכלל "יהרג ואל יעבור"15 - הרי ישנה הסברא ד"אסתר קרקע עולם היתה"16, ועוד זאת, שמדברי רש"י7 משמע, שגזירה זו היתה מצד "הנאת עצמן"17, ובמילא חלה ע"ז גם הסברא ד"הנאת16 עצמן שאני"18.

ואע"פ שהחילוק האמור בין שאר המצוות (ש"יעבור ואל יהרג") וג' העבירות (ש"יהרג ואל יעבור") אינו אלא שלא בשעת השמד, "אבל19


10) שיחת ליל ש"ק וישב, כו כסלו, שבת חנוכה תש"ו (בסעודה) ס"ז (קונטרס ד"ה ברוך שעשה ניסים להצ"צ (קה"ת, ברוקלין תשי"א) ע' 20). וראה גם שיחת וא"ו תשרי תשל"ה.

11) ואף שבנוגע למעשה לא מצינו שהנשים ידליקו נרות חנוכה בעצמן, י"ל הטעם - כי בהדלקת נרות חנוכה ישנם ריבוי פרטים היאך להדליקן, "מימין לשמאל" או "משמאל לימין", וכו"כ דעות בזה (ראה שו"ע או"ח סו"ס תרעו. שו"ת הצ"צ חאו"ח סי' סז. ס' דרכי חיים ושלום סי' תתיג בסיומו. אנציק' תלמודית ערך חנוכה (ע' רפז ואילך), וש"נ), ולכן תיקנו שיצאו י"ח במצוה זו ע"י א' הגברים (וראה ספר המנהגים חב"ד ע' 69 עוד טעם להנ"ל).

12) בהבא לקמן - ראה גם ד"ה וישב יעקב (לעיל ע' 205). לקו"ש חל"ה ע' 172 ואילך.

13) ראה מגילת אנטיוכוס. אוצר מדרשים (אייזענשטיין) ע' 190 ואילך.

14) סנהדרין עד, א. רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ה. טושו"ע יו"ד ר"ס קנז.

15) סנהדרין וטושו"ע שם. רמב"ם שם ה"ב.

16) סנהדרין עד, ב. וראה בפרטיות אנציק' תלמודית ערך גלוי עריות (ס"ע קח ואילך). וש"נ.

7) שבת שם (ד"ה היו). וכן בר"ן שם (ד"ה שאף). ועוד.

17) להעיר מכתובות ג, ב ובתוד"ה בתולה שם. ועוד.

16) סנהדרין עד, ב. וראה בפרטיות אנציק' תלמודית ערך גלוי עריות (ס"ע קח ואילך). וש"נ.

18) ופשיטא את"ל שבגזירה כגון דא ליכא משום איסור עריות (ראה אנציק' תלמודית שם (ע' קי). וש"נ), וכמ"ש בתוספת חדשים למגילת תענית פ"ו (ד"ה ולא הניחו).

19) רמב"ם שם ה"ג (מסנהדרין שם, סע"א).