בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה* ה'תשי"ב.

ח

בלתי מוגה

א. [כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה, וצוה שכל הקהל יטלו ידיהם לסעודה, באמרו:]

ברצוני - למרות הקושי בהנהגת דבר חדש שלא ראיתי אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר - לערוך סעודת יו"ט, עם ברכת המזון וכוס של ברכה, יחד עם כל הקהל, ולכן, כדאי שכל הקהל יטלו ידיהם לסעודה, ינגנו הניגון של אדמו"ר הזקן, ואח"כ יברכו ברכת המזון עם כוס של ברכה.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן מהחלה שלו להמסובים].

*

ב. מבואר בדרושי חסידות1 שבכל ערב (ליל) ר"ה מסתלק החיות (דשנה שעברה) לשרשו ומקורו, וע"י תקיעת שופר והתפלות נמשך אור חדש (ואור חדש זה הוא) עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם.

[ועפ"ז מבואר מ"ש2 "מרשית השנה ועד אחרית שנה" - "דהאי ועד אחרית כו' אינו מובן לכאורה שהרי באחרית שנה זו מתחלת שנה שני', וא"כ הל"ל לעולם ועד" - לפי "שבכל שנה ושנה הוא אור חדש עליון יותר, כי האור שנתחדש והאיר בר"ה זה הוא מסתלק בער"ה הבאה לשרשו, וז"ש מרשית השנה ועד אחרית שנה לבדה"3].

ויש להביא דוגמא לכך מסדר העבודה בכל יום ויום:

בסוף היום, בק"ש שעל המטה, צריך לערוך חשבון על כל היום, ולאח"ז, בשעת השינה, מסתלקת הנשמה (החיות) ועולה למעלה [ואלה שזוכים - משיגים השגות בתורה בעלות נשמתם להיכלות העליונים,


*) בליל ה' פ' נצבים ביקשו כמה מאנ"ש בשם כל אנ"ש שכ"ק אדמו"ר שליט"א יאמר דא"ח בר"ה, ואמר שיתן להם מענה בערב ר"ה. ובערב ר"ה אמר להם כ"ק אדמו"ר שליט"א שאכן יאמר דא"ח, והוסיף, שמלבד אמירת דא"ח תתקיים גם סעודה, "א טיש" (המו"ל).

1) ראה תניא אגה"ק סי"ד. לקו"ת דרושי ר"ה נג, ד ואילך. נח, א ואילך. סידור (עם דא"ח) שער התקיעות רמו, ב ואילך. ובכ"מ.

2) עקב יא, יב.

3) אגה"ק שם.