בס"ד. שיחת יום ג' פ' וארא, כ"ד טבת ה'תשי"ב.

רלט

בלתי מוגה

א. [כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה שיעשו חלוקת הש"ס1 באמצעות הכרטיסים המיועדים לכך, ולאחרי שחילקו הכרטיסים ועשו חלוקת הש"ס2 - אמר:]

כ"ק אדמו"ר מהר"ש כותב בא' ממאמרי דא"ח שלו3 ש"לכל הפחות צריך כל אחד ללמוד מס' גמרא בשנה".

לימוד זה יכול להיות ביחידות, אבל יכול להיות הלימוד גם ביחד עם כל הקהל, שאז התועלת היא בשתים - שכל א' מהלומדים נוטל חלק בלימודם של שאר הלומדים, ונותן חלק מלימודו לכל שאר הלומדים, אשר, בשניהם ישנה תועלת הן לעצמו והן להזולת4.

ובמילא, יכול כל א' להצטרף לחלוקת הש"ס שנערכת עתה, שאז לומד כל א' המסכת שמקבל על עצמו - בצירוף עם כל הציבור, וזכות הרבים מסייעתם5.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה להכריז שאלה שלא השתתפו עדיין בחלוקת הש"ס - ישתתפו עכשיו].

ב. (לאחרי שהרה"ח ר' מאיר אשכנזי סיים את הש"ס - אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:) נהוג גם לערוך "הדרן" על הש"ס:

ההדרן על הש"ס - ביאור בפלוגתת ב"ש וב"ה6 אם רואה יום אחד עשר היא שומרת יום מדאורייתא, ופלוגתת ר"י ור"ל (בדעת ב"ה)


1) יש לציין, שבאור ליום כ"ד טבת צוה כ"ק אדמו"ר שליט"א להכריז בביהכנ"ס וביהמ"ד, שאלה שלא גמרו עדיין ללמוד את המסכתא שקיבלו ע"ע בכ"ד טבת אשתקד - יגמרו במשך היום (המו"ל).

2) כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל כרטיס ורשם עליו את שמו ושם המסכתות שמקבל ע"ע ללמוד. וראה מכתב כ"ז טבת שנה זו (אגרות-קודש ח"ה ס"ע קעב): "במענה על שאלתו את המסכת שנרשמתי אני, בחלוקה זו, הנה הם מס' סוכה וסנהדרין, בל"נ" (המו"ל).

3) סד"ה על חומותיך תרל"ח (נעתק בהוספה ללקו"ד שי"ל לקראת כ"ד טבת תש"ט ותשי"א - ח"ג תקז, ב. ח"ד תקצח, א).

4) ראה גם אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד ע' קכו ואילך.

5) ראה אבות פ"ב מ"ב.

6) משנה סוף נדה (עא, סע"ב ואילך).