בס"ד. ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ב

רסה

(הנחה בלתי מוגה)

וידבר1 אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי' וארא אל אברהם גו' בא-ל שדי ושמי הוי' לא נודעתי להם גו'2, ובהמשך הכתובים נאמר3 והוצאתי גו' והצלתי גו' וגאלתי גו' ולקחתי גו', ד' לשונות של גאולה, וידעתם כי אני הוי'. ומשמעות הענין, דע"י הגאולה ממצרים דוקא באו לידיעת שם הוי'. וצריך להבין, דהרי גם אצל האבות מצינו ענין גילוי שם הוי', כמ"ש וירא הוי' אל אברם4, וירא אליו הוי'5, וכיו"ב. וא"כ מהו ושמי הוי' לא נודעתי להם. גם צריך להבין מדוע זכו למדריגה זו דוקא ע"י יציאת ממצרים, הגאולה ממצרים. דמשמע מזה, שדוקא ע"י שהיו בגלות מצרים ונגאלו ממנו עי"ז זכו לגילוי שם הוי'. דאי אפשר לומר שגילוי שם הוי' הוא רק משום שאינם בגלות מצרים, שהרי גם האבות לא היו בגלות, ומ"מ ושמי הוי' לא נודעתי להם. ומוכח מזה דכוונת הכתוב, שדוקא ע"י שהיו בגלות מצרים ונגאלו ממנו, עי"ז באו לגילוי דוידעתם כי אני הוי'. וצריך להבין הענין בזה.

ויובן כל זה6 בהקדם מארז"ל7 אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין, ומשמע מזה8 שהתשובה אינה רק אם יש חטא ועון אלא בכל אופן אי אפשר שתהא הגאולה ללא תשובה. וכן פסק הרמב"ם9 דאין ישראל נגאלין אלא בתשובה, דלשון אין כו' אלא הוא


1) מאמר זה מיוסד על ד"ה וארא דשבת מבה"ח שבט תקנ"ד - הנקרא "דער פרומער וארא" - נדפס בתורה אור לעמבערג שנת תור"ה (ז, ב ואילך). מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' רלח ואילך. שם בהוספות ע' 26 (בהוצאת תשמ"ט). ועם הגהות - אוה"ת וארא ע' קיט ואילך. פלח הרמון שמות ע' מד ואילך. וראה - אודות מאמר זה - רשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בספר השיחות תורת שלום ע' 86. "התמים" חוברת ח ע' ז [שפ, א]. הערה במפתח מאמרי ודרושי אדמו"ר מהורש"ב נ"ע ע' סח. שיחה שלפני המאמר (לקמן ע' 274).

בעת אמירת המאמר בכה כ"ק אדמו"ר שליט"א מאד (המו"ל).

2) פרשתנו ו, ב-ג.

3) שם, ו-ז.

4) לך יב, ז. שם יז, א.

5) וירא יח, א. תולדות כו, ב.

6) בהבא לקמן - ראה מאמרי אדה"ז שם (ע' רלח ואילך. ע' 26). אוה"ת שם (ע' קיט). פלח הרמון שם (ע' מה).

7) סנהדרין צז, ב.

8) באוה"ת שם מציין: ועמ"ש מזה סד"ה כי ההרים ימושו [לקו"ת תצא מ, ד].

9) הל' תשובה פ"ז ה"ה.