בס"ד. שיחת ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ב.

עדר

בלתי מוגה

א. באחת מרשימותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר1 - מסופר מה ששמע מאביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע:

"סיפר כי שמע מהרב החסיד ר' משה ליב ז"ל מבארדיטשוב (הוא הי' נכד הרלו"י ז"ל) אשר כ"ק רבינו הגדול בעת שכתב את הספר הק' תניא, הנה באיזה ענין ומדריגה שהתעסק בכתיבתו כן הי' מעמד ומצב נפשו הק', ואם הי' זמן דמרה שחורה הי' בפועל ממש ענין דמרה שחורה שוכן על פני כל החסידים .. ואם הי' מתעסק בענין דשמחה היתה השמחה נעלית ורבה מאד מאד" - ע"כ מה ששמע כ"ק אדנ"ע מנכד הרה"ק הרלוי"צ מבארדיטשוב.

והוסיף כ"ק אדנ"ע: "היינט וואס האט זיך אפגעטאן בעת דער רבי האט געזאגט דעם דרוש וארא גו' ושמי הוי' גו'2 - שקנה לו שם "דער פרומער וארא"3 - ענין כי לא ידח ממנו נדח4, עס האט גאר געמוזט זיין מורא גדול בעת מעשה .. הדרוש הזה הוא כת"י דודנו מהרי"ל (דער פעטער לייבעלע)5, ותיקונים שורות אחדות כתי"ק כ"ק רבינו הגדול בעצמו, א בייזע חסידות כו'".

(ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

מאמר זה - בכת"י המהרי"ל ואיזו שורות כתי"ק אדה"ז - נשמר עד היום, אבל מכיון שהמאמר אינו בנמצא (המאמר נדפס פעם אחת בלעמבערג2, אבל עם הרבה טעויות), ויום הש"ק זה (שחל בכ"ח טבת) קשור עדיין עם יום ההילולא של רבינו הזקן (בכ"ד טבת), ונוסף לכך ה"ז שבת פרשת וארא - יאמרו עכשיו מאמר זה, אבל לא ממש בלשון הרב, כי אם ביחד עם הערות אדמו"ר הצ"צ על המאמר2 ועם הוספות.


1) אודות "סעודת ליל ש"ק פ' וארא" תרס"ז - נדפסה בסה"ש תורת שלום ע' 86.

2) ראה בהנסמן בהמאמר הערה 1 (לעיל ע' 265).

3) רשימת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ (בשם אביו כ"ק אדנ"ע) - נדפסה ב"התמים" ח"ח ע' ז (נעתקה ב"היום יום" ב שבט).

4) שמואל-ב יד, יד.

5) מהרי"ל מיאנאוויטש. ראה אודותו תורת מנחם - התוועדויות ח"ב ע' 67. וש"נ.

2) ראה בהנסמן בהמאמר הערה 1 (לעיל ע' 265).

2) ראה בהנסמן בהמאמר הערה 1 (לעיל ע' 265).